Fritidsanlæg

Ved fritidsanlæg forstås en lang række anlæg såsom forlystelsesparker, sommerlande, mindre aktivitetsområder, der typisk er tilknyttet campingpladser, feriecentre e.l., tivoliparker samt golfbaner. Der kan også være tale om anlæg til privat brug eller til organiserede fritidsaktiviteter samt om ændret anvendelse af eksisterende arealer.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe mulighed for udvikling af nye attraktioner og aktivitetstilbud i kommunen, under hensyntagen til natur- og landskabsværdier samt naboer
  • skabe muligheder for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse
  • indpasse et rigt udbud af aktiviteter og oplevelser i naturen
  • skabe muligheder for at private og foreninger kan bruge det åbne land til aktiviteter og anlæg under hensyntagen til natur- og landskabsværdier samt naboer

Retningslinjer

4.24.1 Der er udlagt et område til fritidsanlæg (se retningslinje 4.24.7). I området må der ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

4.24.2 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Temaparker, vandlande m.m.

4.24.3 Temaparker, vandlande eller andre særlige anlæg med tilknyttede overnatningsmuligheder samt sommerlande kan kun placeres på trafikalt velbeliggende arealer udlagt hertil i anlægsområde eller BYOMRÅDE. Der kan kun etableres nye anlæg af denne type på baggrund af en konkret vurdering. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser.

Mindre aktivitetsområder

4.24.4 Mindre aktivitetsområder kan på grundlag af kommunal planlægning placeres i BYOMRÅDE eller anlægsområde udlagt hertil. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser.

Mindre aktivitetsområder kan kun placeres i LANDOMRÅDE på baggrund af kommunal sagsbehandling. Der vil typisk være tale om f.eks. en minigolfbane ved en campingplads, legepladser, aktivitetsbaner og lign.

Tivoliparker

4.24.5 Tivoliparker kan kun placeres i BYOMRÅDE.

Golfbaner

4.24.6 Nye golfbaner kan etableres, og eksisterende baner kan udvides, såfremt beskyttelsesmæssige og jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod det. Etablering af overnatningsanlæg i tilknytning til golfbaner kan kun ske efter retningslinjerne for feriehoteller.

4.24.7 Der er udlagt et område til golfbane ved Mullerup (G4.R14). Dette fremgår af temaet Planlagt udvidelse af golfbane på kortet 4.24.a.

 

Private fritidsanlæg 

4.24.8 Private ridebaner skal anlægges med en bund af naturmaterialer. Der må ikke anvendes eller iblandes kunststoffibre, gummigranulat eller lign. Dette skal dels forhindre risiko for spredning at kunstige materialer til naturen. Dels skal det sørge for, at nedlagte ridebaner ikke henligger som affaldsdeponi med uforgængelige kunststoffibre, gummigranulat eller lign.

4.24.9 Ved private ridebaner i det åbne land kan der, som udgangspunkt, ikke tillades opsat master til belysning af banen. Der kan tillades opsat belysning i form af spots, som monteres på et omgivende hegn i en højde på op til 1,25 m og vendt ned mod hovslaget. Dette skal dels forhindre lysgener for naboer eller trafik og dels være med til at mindske lysforureningen i det åbne land.

4.24.10 Såfremt der ikke er andre forhold, som taler væsentligt imod, kan der meddeles tilladelse til ridehal med plads til en 20 x 40 m ridebane til privat brug, hestepensioner og rideskoler på en ejendom over 5 ha. Ridehallens proportioner skal være i overensstemmelse med den eksisterende bebyggelse og i tilknytning til denne.

4.24.11 Brug af motorbåde, jetski eller lignende i søer eller nedlagte grusgrave er en ændret anvendelse af området, som kræver en tilladelse fra kommunen. Da der er tale om støjende aktiviteter, som kan være til væsentlig gene for naboer og dyreliv, kan aktiviteten ikke kan forventes tilladt.  

Anlæg til brug for organiserede fritidsaktiviteter  

4.24.12 Der kan som regel meddeles tilladelse til at opføre klubhuse ved idrætsanlæg og lignende eller til brug for naturbaserede foreninger med almennyttige formål (fx spejdere), med mindre tungtvejende hensyn til landskab, natur o.lign. taler imod det. Der vil normalt blive stillet vilkår til bygningens placering, udformning, farver og materialevalg samt at bygningen fjernes ved foreningens eller anvendelsens ophør.


Static-map

Kort 4.24.a. Eksisterende og planlægte golfbaner

Trafikbetjening

4.24.13 Ved lokalisering af større fritidsanlæg som forlystelsesparker og golfbaner skal belastningen af det overordnede vejnet og det kollektive trafiknet være vurderet. Anlægget skal endvidere kunne trafikbetjenes uden væsentlige gener for de øvrige trafikanter.