Redegørelse for fritidsanlæg

I Kalundborg Kommune lægges der stor vægt på at skabe nye oplevelsesmuligheder og turistattraktioner.

Kalundborg Kommune vil være et attraktivt sted at bo og leve. Derfor er der også muligheder for, at kommunens borgere og foreninger kan bruge det åbne land til aktiviteter og anlæg under hensyntagen til natur- og landskabsværdier samt naboer

Planlægning

Et større fritidsanlæg kan kun etableres på grundlag af kommunal planlægning. Dette sikrer varetagelsen af lokalbefolkningens interesser, da kommune- og lokalplanforslag skal fremlægges offentligt, og eventuelt suppleres med borgermøder.

I lokalplanen for et større fritidsanlæg skal der være retningslinjer om vejadgang samt om brug af højttalere, lysreklamer og områdebelysning, der bringer fritidsanlæggets karakter i overensstemmelse med områdets karakter i øvrigt.

Der skal i samarbejde med kommunen udarbejdes en terræn- og beplantningsplan for det område, hvor et fritidsanlæg skal etableres.
Ved eventuelt ophør af fritidsanlægget kan kommunen stille krav om retablering af området.

Fritidsanlæg generelt

Kommunen vil sikre, at større fritidsanlæg ikke skaber væsentlige følgegener i form af betydelige trafikale påvirkninger af omgivelserne, ligesom kommunen vil arbejde for en hensigtsmæssig geografisk fordeling.

Med hensyn til støj henvises til kommuneplanens retningslinjer om placering af nye virksomheder op til støjfølsomme områder. Der henvises til afsnit 4.32.2-4.32.4 i retningslinjer for støj.

Kommuneplanen giver retningslinjer for etablering af fritidsanlæg, som kan opdeles i seks kategorier: sommerlande, temaparker, vandlande, mindre aktivitetsområder, tivoliparker og golfbaner. Mindre vandlande/svømmehaller uden overnatningsmuligheder er traditionelle by funktioner, der, hvis de har en attraktiv udformning, kan betjene både den fastboende befolkning og turister. Mindre vandlande/svømmehaller kan desuden, sammen med andre aktivitetsprægede funktioner, placeres i de SOMMERHUSOMRÅDER, hvor man ønsker en intensiveret udnyttelse. Dertil kommer private fritidsanlæg samt anlæg til organiserede fritidsaktiviteter.

Sommerlande

Ved et sommerland forstås et større fritidsanlæg af regional betydning indrettet på betjening af et publikum ud over det, der – eventuelt blot midlertidigt – bor i lokalområdet, og med en ringe grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne. Et sommerland vil typisk dække et areal på 20-25 ha eller derover. Den bærende idé er, at der betales entre, og at anlæggets forlystelser herefter er gratis. Ud over forlystelser kan der i fritidsanlægget findes kiosker, restaurant, cafeteriaer og enkelte butikker. Et sommerland er typisk mål for en planlagt udflugt. Kun meget få af gæsterne vil være 'strøgkunder'. Disse fritidsanlæg har et meget stort opland. Det betyder, at der er grænser for, hvor tæt de kan ligge.

Mindre aktivitetsområder

Denne type fritidsanlæg er typisk knyttet til campingpladser, feriecentre eller lignende til betjening af helt lokale behov. Anlæggene kan f.eks. bestå af minigolf-baner, legepladser, svømmebassiner, aktivitetsbaner og lign.

Tivoliparker

Tivoliparker er fritidsanlæg, der er baseret på en høj grad af maskinel, mekanisk og elektronisk drift af forlystelserne. Tivoliparker vil typisk også have aftenåbent og vil i udstrakt grad bruge kunstig belysning.

Golfbaner

Der er i dag to golfbaner i Kalundborg kommune (på Røsnæs og Sejerø). Herudover fastholdes et område til golfbane i umiddelbar tilknytning til landværts Mullerup Havn, se nærmere under Redegørelse for feriehoteller.

Golfbanerne tiltrækker en del inden- og udenlandske turister, som tager på golfferie, og der er ofte ønske om overnatningsmuligheder i tilknytning til disse baner. Golfturisten kan således bo fast i tilknytning til en bane, men kan besøge andre baner i området i løbet af ferien. Det er en attraktion med flere golfbaner inden for en afstand, som gør det muligt at besøge og gennemspille f.eks. 5-6 baner fra et fast udgangspunkt. I betragtning af, at overnatningsønsket begrundes i green-fee-spillerne (altså ikke medlemmerne), og at feriemønstret ofte er som nævnt, synes det ikke absolut nødvendigt, at golfbane og hotel ligger på samme sted.

En stor del af fornøjelsen ved golfspillet er kontakten med naturen. Golfbaner søges derfor ofte placeret i værdifulde naturområder med kuperet terræn af hensyn til udfordringerne i sporten. Netop i disse områder vil der ofte være begrænsede muligheder for etablering af bygningsanlæg til overnatning, ligesom det ofte er områder, hvor der i kommuneplanen er forudsat en ekstensiv udnyttelse. Det er en forudsætning for etablering af golfbaner, at der tages hensyn til de naturmæssige, kulturhistoriske, friluftsmæssige, grundvandsmæssige og sikkerhedsmæssige forhold.

Golfbaner er generelt uacceptable i fredede områder, i områder omfattet af naturbeskyttelsesloven, i fredskov og i internationale naturbeskyttelsesområder.
Golfhoteller vil i planlægningssammenhæng blive betragtet som feriehoteller, og hvis det ønskes at etablere golfbaner med overnatning, må det i princippet ske i BYOMRÅDE eller SOMMERHUSOMRÅDE. Imidlertid er golfbaner i sig selv netop anlæg, som kan placeres i tilknytning til eksisterende overnatningsanlæg som støtte for opretholdelsen af disse eller som baggrund for en øget udlejning i SOMMERHUSOMRÅDERNE.

Lokale forhold

I umiddelbar tilknytning til og landværts Mullerup Havn er fastholdt et rekreativt areal til golfbane (rammeområde G4.R14). Udover kvaliteterne ved naturen og kystlandskabet kan det være et vigtigt element for den turistmæssige attraktion, at der findes aktiviteter og oplevelser i nærområdet. Derfor er området fastholdt, idet der samtidig i den nærmere planlægning lægges vægt på, at landskabets karakter bevares og den kystlandskabelige helhed sikres ved opførelse af bebyggelse.

Ridebaner og ridehaller

Ridebaner og ridehaller anlægges/opføres fortrinsvis i tilknytning til en landbrugsejendoms øvrige bygninger og anvendes af ejendommens ejer eller en mindre kreds af andre brugere.

Motoriseret sejlads

Anvendelse af søer eller tidligere grusgrave til motoriseret sejlads (fx motorbåd eller jetski), hvad enten det er i privat sammenhæng eller til udlejning, kan ikke foregå uden at medføre væsentlig påvirkning af natur og naboer, og ses ikke som en mulighed i kommunen.

Organiserede friluftsaktiviteter

Hvor det er muligt ønsker Kalundborg Kommune at fremme organiserede friluftsaktiviteter, som sportsforeninger og spejdere typisk står for, ved at meddele tilladelse til nødvendige anlæg.