Redegørelse for større solcelleanlæg i det åbne land

Dette afsnit omhandler fritliggende solcelleanlæg på terræn (for solcelleanlæg på tag henvises til de generelle rammebestemmelser for tekniske anlæg.

Kommunalbestyrelsen vedtager i maj 2021 et kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028, som har til formål at skabe det planmæssige grundlag for en nærmere udpegning og placering af større solcelleanlæg i det åbne land. Kommuneplantillægget er implementeret i denne kommuneplan og fastlægger de overordnede retningslinjer og principper, der beskriver hvad Kalundborg Kommune lægger vægt på ved placeringen af større solenergianlæg i det åbne land. Kommuneplantillægget ophæver og erstatter retningslinjer i Kommuneplan 2017-2028. Kalundborg Kommune har desuden udpeget fire OMRÅDER TIL SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG, som fastholdes i gældende rammebestemmelser.

Retningslinjernes betydning

Der er relevant at samtænke brugen af vores arealer, og udnytte dem til flere funktioner for at kunne opfylde de nationale mål vedr. klima, landbrug, natur, energiproduktion, biodiversitet osv. Det er et politisk ønske at sætte fokus på multifunktionalitet og flersidig brug af arealanvendelsen i planlægningen for større solcelleanlæg. Derfor er det relevant at samtænke interesser i projekter, der vedrører større solcelleanlæg. Det kan fx være natur, rekreativitet, friluftsliv, grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning mv.

Landskabelige interesser

Ved placeringen i landskabet, skal der tages hensyn til relevante interesser som fx værdifulde landskaber, landskabskarakteren, værdifulde kulturmiljøer, landskabsfredninger, kirkeomgivelser,
beskyttelseslinjer og beskyttede diger etc. 

En del af de landskabelige interesser er de naturværdier, der er samlet i Grønt Danmarkskort, og som har til formål at fungere som kommunens samlende helhedsplan for særligt værdifuld  natur. Her indgår fx Natura-2000 områderne på land og naturbeskyttelsesområder. Det er vigtigt at tage hensyn til disse værdier i planlægningen. Derudover skal planlægningen generelt understøtte, at nye anlæg tilpasses det konkrete landskab. Det skal derfor indgå i de planmæssige overvejelser, at der uden for særlige naturmæssige og kulturmæssige beskyttelsesområder og udpegninger, kan være forhold, som kan gøre et areal uegnet til placering af anlægget.

Nabohensyn og afskærmende beplantning

Da der er tale om meget store anlæg, er det også svært at placere anlæggene helt væk fra beboelse. Afstand til naboer skal være minimum 100 meter afhængig af naboarealernes arealanvendelse, om det fx er boligområde, opholdsarealer eller andet. Der foretages en konkret vurdering for hver enkelt ansøgning. Overfladerne på moderne solenergianlæg er antirefleksbehandlet for at minimere gener i forbindelse med genskin.

For at et større solenergianlæg ikke skal være for dominerende i landskabet, stilles der som hovedregel krav om afskærmende beplantning omkring anlægget. Formålet med beplantningen er at mindske det visuelle indsyn og mulige gener for naboer, derfor skal beplantningen etableres senest ved ibrugtagning af solcelleanlægget.

Den afskærmede beplantning skal være en blanding af buske og træer, beplantningen skal efter fem vækstsæsoner fremstå sammenhængende og dækkende. Det er et krav, at beplantningen
skal vedligeholdes, så den bevarer den afskærmende effekt. Beplantningen skal udelukkende bestå af hjemmehørende og gerne egnskarakteristiske arter. Når man vælger hjemmehørende og egnskarakteristiske planter, er der større chance for, at beplantningen trives.

Natur og biodiversitet

Der er mange naturværdier i Kalundborg Kommune, som blandt andet er udpeget eller kommer til udtryk i kommuneplanen og i henhold til naturbeskyttelsesloven. Anlæg til større solcelleanlæg rummer også muligheden for at løfte nogle naturinteresser og fremme biodiversiteten. Den ændrede arealanvendelse fra landbrugsjord til solenergi kan give mulighed for
at øge biodiversiteten i det åbne land. Ved etableringen af solcelleanlæg vil der være store græsarealer mellem panelerne og i kanten af området. Etableringen og
vedligeholdelsen af disse arealer, skal bidrage væsentligt til anlæggets naturværdier. Det er fx muligt at have græssende dyr gående til at vedligeholde arealet.
Derudover skal afskærmende beplantningsbælter etableres, så de kan fungere som levested og spredningskorridorer for insekter, svampe, dyr og planter.

Rekreative elementer og inddragelse af lokalsamfund

Ved etablering af større solcelleanlæg i det åbne land skal der indtænkes rekreative elementer. Dette kan fx være stiforbindelser udenom anlægget, langs beplantningsbæltet. Det kan også være udkigstårne, der giver mulighed for kig udover både det tekniske anlæg samt skiltning, der informerer og oplyser om vedvarende energi mv. Dette hænger godt i tråd med kommunens arbejde med temaet Landsbyers kobling til det åbne land og lokalbefolkningens adgang til landområder.


Med etablering af et solenergianlæg er der mulighed for at skabe bedre adgang og forbindelse til naturen og landskabet bl.a. i forbindelse med de serviceveje, der skal etableres til drift og
vedligeholdelse. Plejen af anlæggets jord skal som hovedregel foregå ekstensivt ved afgræsning med dyr eller ved høslæt. Trådhegn omkring solcelleanlæg skal som hovedregel etableres på indersiden af læhegnet og skal hæves forneden, så det ikke virker som en barriere for mindre dyr.

Infrastruktur til elnettet og synergi til anden forsyning

Ved etablering af større solcelleanlæg skal forsyningen af el til det eksisterende forsyningsnet sikres. For at kunne levere den producerede strøm til elnettet kan det være nødvendigt at etablere en transformerstation i nærheden af anlægget. I planlægningen bør der lægges vægt på at forbedre og skabe synergi i den samlede forsyningsinfrastruktur. Ved opførelse af et nyt
solcelleanlæg i det åbne land skal behovet for anden forsyning i landområderne indtænkes, fx kloakering, udbygning af det digitale netværk, fjernvarme samt anden vigtig forsyning.

Behov for planlægning i kommende planperiode

I forbindelse med et konkret projekt for et større solcelle- og solfangeranlæg skal der som udgangspunkt udarbejdes et kommuneplantillæg, der udpeger området til "teknisk anlæg" samt en lokalplan. Den nærmere planlægning skal redegøre for de konkrete interesser i området. Endvidere skal der gennemføres en screening iht. Miljøvurderingsloven med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Der kan være VVM-screeningspligt på anlæggene, som kan resultere i udarbejdelse af en VVM-redegørelse.