Virksomheder i afgrænsede erhvervsområder

Luftfoto af afgrænset erhvervsområde

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • fastholde og tiltrække virksomheder via god og fleksibel offentlig service og forbedring af erhvervslivets rammebetingelser
  • være proaktiv i forhold til at tiltrække potentielle virksomheder, der matcher områdets styrker
  • sikre en god udvikling og synergi mellem erhverv og bosætning i kommunen
  • fremme en positiv erhvervsudvikling ved at sikre og tilgodese erhvervslivets behov for gode og hensigtsmæssige erhvervslokaliseringer og erhvervsarealer
  • sikre en bæredygtig lokalisering af forurenende erhverv ud fra en helhedsvurdering, til gavn for erhvervslivet og i respekt for mennesker, natur og miljø
  • udvikle vores styrkeposition indenfor cleantech og farma/medico igennem klyngeudvikling, Symbiose og innovation
  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn

 

Redegørelse

Virksomhedernes placering

Virksomhederne i Kalundborg kommune fordeler sig ud over hele kommunen, dog med det største antal i kalundborgområdet. De fleste virksomheder ligger i afgrænsede erhvervsområder, i tilknytning til kommunens større byer (Kalundborg, Gørlev, Høng, Svebølle og Ubby).

Der kan skelnes mellem blandende byområder, sammenhængende erhvervsområder i byen, erhvervsområder på kanten af byen og erhvervsområde ved motorvej.

De større byer i kommunen har alle flere af de forskellige erhvervsområder. Der er dog forskel på virksomhedstyperne og derfor også på erhvervsområdernes størrelser.

Blandet bolig- og erhverv

Når det gælder blandende byområder og sammenhængende erhvervsområder i byen, er det vigtigt at de er integrerbare med nærområdet. Erhvervslivet i disse områder består af detailhandel, service- og handelsvirksomheder, håndværkere og mindre produktionsvirksomheder, som falder naturligt ind i byen. Det er virksomheder, der med deres kunder, indgår i et samspil med det øvrige byliv og dermed skaber udvikling med aktiviteter der understøtter andre erhverv og byernes generelle udvikling. Derfor er det vigtigt til stadighed at sikre at erhvervslivet har gode udviklingsmuligheder ved bl.a. at kunne tilbyde nye arealudlæg, under hensyn tagen til en hensigtsmæssig placering i lokalområdet, fx i forhold til veje (forsyning og transport) og boliger (miljøhensyn).

Erhvervsområder på kanten af byen

Det er især i Kalundborg man har flere større sammenhængende erhvervsområder på kanten af byen. Det er i disse områder industrien er lokaliseret, men også her der er plads til særligt arealkrævende butikker. Erhvervsområderne på kanten af byen er kendetegnet ved god tilgængelighed til det overordnede vejnet, samt at der er plads til at rumme miljøbelastende og transporttunge virksomheder. Derfor er store dele af disse områder udlagt til virksomheder der kan have deres aktiviteter inden for lovgivningens rammer, med plads til at udsende støj, lugt, støv og anden luftforurening, så længe de overholder gældende grænseværdier. Industrien i Kalundborg har især aktiviteter indenfor biotekproduktion, der omfatter både pharma (Novo Nordisk, Novozymes, Boringer Ingelheim, mfl.), biokemi/energi (Equinor, Avista Oil, ReEnergi, Chr. Hansen, m.fl.) og energi/varme/el (Ørsted, Bigadan, m.fl).

Industrivirksomhederne kræver særlige forhold mht. miljø, støj og plads. Derfor er det vigtigt, at der på kanten af byområderne stadig friholdes mulighed for større sammenhængende erhvervsområder. Det gælder for virksomhederne i Symbiosen, at der deslige gerne skal være mulighed for nærhed til de øvrige virksomheder i Symbiosen, samt til Kalundborg Forsyning for at sikre såvel eksisterende og plads til udbygning af de afgørende fysiske forsynings- og ressourcestrømme til og mellem virksomhederne.

Erhvervsområder tæt på motorvej

I Svebølle har man et erhvervsområde som kan defineres som liggende ved den kommende motorveje. Området forventes derfor også at være særligt attraktivt for transportvirksomheder og virksomheder med behov for let adgang til motorvej. Det er forventningen at når motorvejen udbygges helt frem til Kalundborg vil arealer tæt på motorvejen kunne udlægges som erhvervsarealer til transportvirksomheder, logistikcentre, transportservice, lagerfaciliteter, mv. Transport- og logistikerhvervene er vigtige for Kalundborg Kommune, da disse virksomheder udgør de øvrige virksomheders, særligt industriens, bindeled til forsyningskæder og markederne.

Erhvervssammensætning

I Kalundborg kommune er der i 2020 ca. 2100 private virksomheder, der beskæftiger ca. 13.750 medarbejdere. Industrien er den største sektor og udgør ca. 43 pct. af den samlede private beskæftigelse i kommunen, hvilket svarer til ca. 5.800 beskæftigede, hvoraf hovedparten er beskæftiget inden for pharma og energi- / biotekproduktion. Med en industri i den størrelse og af den karakter, er Kalundborg blandt de 3-4 kommuner i Danmark, der har den højeste koncentration af specialiserede, store industrivirksomheder.

Omdrejningspunktet for industrien i Kalundborg er den industrielle symbiose. Ved at samle viden og kompetencer fra denne klynge af virksomheder skabes, et innovations- og kompetencemiljø, med uddannelses- og testfaciliteter, i samarbejde med bl.a. Absalons campus, Helix Lab, m.fl. Det betyder ny udvikling og innovation og derved grundlaget for vækst og nye arbejdspladser.

Satsningen på biotekproduktion sætter særlige rammer for erhvervsarealer, primært i Kalundborg, men også i Gørlev. Det er derfor et behov for, at der fastholdes erhvervsområder særligt til disse virksomheder for at undgå miljø- og interessekonflikter.