Skovrejsning

Som følge af Danmarks nationale skovprogram er der behov for at udlægge flere skovrejsningsområder på egnede lokaliteter. Kommuneplanens behandling af skovrejsning viser, hvor det er ønskeligt at etablere skov og hvor det ikke er ønskeligt. Formålet med at udpege skovrejsningsområder er at fremme, at privat og offentlig skovrejsning i højere grad sker i områder, hvor det kan tjene flere formål såsom grundvandsbeskyttelse og friluftsliv.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • fremme skovrejsning, både privat og offentlig, og dette skal ske under hensyn til andre interesser og med respekt for f.eks. landskabsværdier.
  • indtænke sundhed ved skovrejsning for at fremme områder, hvor nye skove vil forbedre befolkningens muligheder for rekreative oplevelser og aktiviteter, fx bynær skov.
  • fremme skovrejsning i områder, hvor nye skove særligt kan øge og styrke biologisk mangfoldighed i landskabet samt beskytte grundvandsinteresserne.

Retningslinjer

4.12.1 Områder hvor skovrejsning ønskes er udpeget til SKOVREJSNING ØNSKET og fremgår af temaet Skovrejsning ønsket på kortet 4.12.a.

4.12.2 Områder hvor skovrejsning er uønsket er udpeget til SKOVREJSNING UØNSKET og fremgår at temaet skovrejsning uønsket på kort 4.12.a. I disse områder må der som udgangspunkt ikke plantes skov.

Hensyn

4.12.3 Ved skovtilplantning skal der tages særligt hensyn til blandt andet fortidsminder, natur, vandløb, kulturhistorie, landskab, tinglyste servitutter samt vindmøller og andre tekniske anlæg, da disse interesser ikke må påvirkes i væsentlig negativ grad af en ønsket skovrejsning.

4.12.4 Ved skovtilplantning skal interesser såsom natur, friluftsliv, rekreative muligheder, drikke- og grundvandsinteresser styrkes.

4.12.5 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskabet, herunder de specifikke landskabskarakterområder, således at værdifulde oplevelser ved landskabet ikke påvirkes negativt.

4.12.6 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til værdifulde udsigter ud over Storebælt, Kalundborg Fjord, Sejerøbugten og Tissø, så disse ikke hindres i væsentlig grad. Skovtilplantningen kan understrege udsigter ved at fungere som sigtekorridor.

4.12.7 Skovrejsning skal resultere i en oplevelsesrig skov, hvor der er arbejdet bevidst med plantevalg og udformning af skovbryn, skovlysninger, veje og stier.

4.12.8 Selvom et område er udpeget som SKOVREJSNING ØNSKET kan der gælde anden lovgivning eller hensyn, jf. ovenstående retningslinjer, som kan betyde, at dele af udpegningen ikke kan tilplantes.

4.12.9 I deklarationsarealet for luftledninger tillades der ikke skovrejsning og beplantning med træer og buske, som bliver mere end 3 meter høje, jf. temaet HØJSPÆNDING.


Static-map

Kort 4.12.a SKOVREJSNING ØNSKET- og SKOVREJSNING UØNSKET OMRÅDER