Vision

Kommunalbestyrelsen har en vision for Kalundborg kommune. Visionen sætter retningen for kommunalbestyrelsens politikker og planer.

Kalundborg kommune er et godt sted, at

  • bo og leve,
  • uddanne sig,
  • arbejde og drive virksomhed.

Vi kan udvikle kommunen ved at arbejde helhedsorienteret indenfor de politisk fastsatte rammer. Fremgang på ét område vil ofte være forudsætningen for gode resultater på øvrige områder - og dermed for hele kommunen.

Kalundborg Kommune vil præge udviklingen regionalt, nationalt og internationalt gennem åben dialog og samarbejde. Det kræver at mange forskellige parter får deres indsats til at spille sammen. Vi bygger på lokale erfaringer med globalt udsyn.

Vi arbejder på en bæredygtig udvikling i tråd med FN's Verdensmål. Vi skal sikre, at den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling imødekommer vores nutidige behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov. Det er sådan vi definerer det brede bæredygtighedsbegreb. 

Vi vil samarbejde - både gennem partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor og med frivillige på lokalt niveau.