Opholds- og legearealer

Størrelse og placering af opholds- og legearealer skal fastsættes i forbindelse med lokalplanlægningen og/eller byggesagsbehandlingen.

I nye boligområder skal der udlægges samlede fælles friarealer af en rimelig størrelse til ophold og leg, når der opføres flere end fire etage- eller tæt-lave boliger eller flere end otte åben-lave boliger. Ved indretning af boliger i eksisterende bygninger skal der udlægges opholds- og legearealer efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde.

I centerområder skal der udlægges opholdsarealer til eventuelle beboere samt ansatte i butikker, kontorer og øvrige virksomheder efter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Opholds- og legearealerne skal være af en god kvalitet med mulighed for ophold på et areal af privat/halvprivat karakter, hvor der er sol i eftermiddagstimerne og beplantning, fx i form af træer. Altaner over 4,5 m2 og tagterrasser kan indgå i vurderingen af opholdsarealer. Opholds- og legearealer kan etableres fælles for flere ejendomme.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold