Redegørelse for jordbrug

Kalundborg Kommune har ansvaret for forvaltningen af det åbne land og dermed for afvejningen mellem de interesser, der knytter sig til henholdsvis benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Det overordnede mål med retningslinjerne for jordbrugsinteresser er at sikre, at anvendelse af landbrugsjord til jordbrugsformål sker under hensyntagen til et rent miljø og en mangfoldighed i natur og landskab, samt at inddragelse af landbrugsjord til andre formål i størst muligt omfang begrænses.

Tilstrækkelige arealer må bevares til at sikre et bæredygtigt jordbrug, der fortsat kan producere fødevarer mv. til hjemmemarkedet og til eksport. Der skal derfor udvises tilbageholdenhed med at inddrage landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål. Det forudsættes derfor, at forbruget af landbrugsjord til andre formål ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, bl.a. af hensyn til behovet for arealer til produktion af foder og til udbringning af husdyrgødning.

Det er et mål, at jordbruget også i fremtiden giver mulighed for arbejdspladser og bosætning mv. i landdistrikterne, og at der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier.

Kommunen vil gennem sin administration samt ved dialog og samarbejde med landbrugets repræsentanter og den enkelte lodsejer arbejde for at støtte og påvirke en udvikling mod et mere miljø- og naturvenligt landbrug.

Jordbrugets strukturforhold

Strukturudviklingen går mod at landbrugsjorden samles under færre bedrifter eller driftsfællesskaber.

De mindre bedrifter kendetegnes ofte ved, at de drives i fritiden, og familiens primære indtægt stammer fra et job væk fra bedriften. Produktionen på de mindre jordbrug spænder over flere forskellige produktionsgrene og evt. med særligt fokus på nicheproduktioner. For de store brug er det kendetegnende at der oftest sker en specialisering indenfor en enkelt produktionsgren, f.eks. slagtesvin eller malkekøer. På disse bedrifter ses det ofte at de eksisterende landbrugsbygninger erstattes af moderne produktionsanlæg med dimensioner af industrilignende karakter. Derudover er flere større jordbesiddere i kommunen specialiseret i planteavl med produktion af korn og frø.

Udvidelse af husdyrbrug

I Kalundborg kommune er der en betydelig animalsk landbrugsproduktion. Det er kommunens opgave at vurdere virkningen på miljøet af nye og udvidede eller ændrede husdyrproduktioner. Her handler det ikke alene om miljøpåvirkninger som støj og lugt. Reglerne retter sig f.eks. også mod hensynet til de landskabelige værdier – både naturelementer som levende hegn, skove og enge, men også kulturhistoriske, geologiske og rekreative interesser. Udviklingen af husdyrbrugerhvervet skal ske i en afvejning af hensynet til de erhvervsmæssige interesser og til naturen, miljøet og landskabet.

Definition og oprindelse

Der udarbejdes jævnligt en analyse af jordbrugserhvervene, der skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner. Ansvaret for udarbejdelsen jordbrugsanalyserne ligger hos Landbrugsstyrelsen, der udstiller analyserne på deres hjemmeside. Analyserne udarbejdes i samarbejde mellem Landbrugsstyrelsen og kommunerne.

De SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER er udpeget ud fra en vurdering af dyrkningsjordens sammensætning, terrænhældning og mulighederne for tilladelse til markvanding (Jordbrugsanalyse 2001). Områderne omfatter således lerede jorder (absolut dyrkningssikre, jordklassificeringens farvekode 4, 5, 6, 7 og 8) og sandede jorder (almindeligt og betinget dyrkningssikre, jordklassificeringens farvekode 1, 2 og 3), der gennem markvanding kan opnå en bedre dyrkningssikkerhed. Tidligere omfattede SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER ikke arealer der er udpeget som BESKYTTELSESOMRÅDE. I Kommuneplan 2017 -2028 er de områder, der tidligere var BESKYTTELSESOMRÅDER og som lever op til ovenstående kriterier, medtaget som SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER. I disse nye områder er fredskov, Natura 2000 områder og lavbundsarealer udtaget af udpegningen. Denne udpegning videreføres i Kommuneplan 2021-2032.

Konsekvenser

Arealer til jordbrugsdrift bør i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter. Ved inddragelse af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, herunder arealer til byvækst, til tekniske anlæg, samt til ferie- og fritidsformål, som er arealkrævende, vil kommunen lægge vægt på, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder.

Ved udlæg af arealer til byudvikling skal der tages hensyn til, at god landbrugsjord i størst muligt omfang bevares til landbrugsformål. Derfor skal der så vidt muligt planlægges for, at det er den dårligste jord, der inddrages til byudvikling.

I den udstrækning, der skal placeres tekniske anlæg, som er uvedkommende for landbrugsdriften bør anlæggene beslaglægge mindst muligt areal og placeres til mindst mulig gene for landbrugsdriften.

Ved administrationen af plan- og miljølovgivningen skal kommunen så vidt muligt forebygge nabogener ved ikke at tillade ny bebyggelse så tæt på et eksisterende landbrug, at det kan begrænse landbrugets normale udvikling.

Baggrund for mål

Målene er dannet på baggrund af statslige interesser og er ellers overført uændret fra kommuneplan 2017-2028.