Landsbyer

I tyndt befolkede områder kan nye boliger i udvalgte AFGRÆNSEDE LANDSBYER være af vital betydning for landsbyen og landområdets institutioner, private service og sociale liv.

Mål

For mål se strategisk planlægning for landsbyerne og boligudbygning.

Retningslinjer

4.4.1 AFGRÆNSEDE LANDSBYER fremgår under temaet Landsby på kortet 4.4.1.a.

4.4.2 Landsbyernes afgrænsninger skal sikre, at bebyggelsen opfattes som en sluttet helhed med naturlige grænser mod det åbne land og under hensyntagen til de omkringliggende landskabsværdier.

4.4.3 I AFGRÆNSEDE LANDSBYER kan der under respekt for kulturmiljøinteresser, KIRKEOMGIVELSER, øvrige bevaringsinteresser mv. planlægges for et begrænset helårsbyggeri, der understøtter livet i landsbyen, og som medvirker til en hensigtsmæssig udfyldning og afrunding af landsbyen.

4.4.4 Ny bebyggelse skal indordnes landsbyens fysiske struktur og landområdets byggeskik. Landsbyhuse skal som udgangspunkt opføres med en taghældning på 40-50 grader og udføres som længehuse. Opførelse af mere end 5-6 landsbyhuse vil typisk forudsætte lokalplanlægning, der sikrer den nødvendige tilpasning til omgivelserne.

4.4.5 I AFGRÆNSEDE LANDSBYER skal det vurderes om ubebyggede grunde bør bevares på grund af deres kulturhistoriske eller landskabelige interesse.


Static-map

Kort 4.4.1.a AFGRÆNSEDE LANDSBYER

Redegørelse for landsbyer

I tyndt befolkede områder kan nye boliger i udvalgte landsbyer være af vital betydning for landsbyen og landområdets institutioner, private service og sociale liv. Mange af kommunens landsbyer er derfor udpeget som afgrænsede landsbyer, da udbygningsmulighederne hermed ofte er bedre. For at læse mere om landsbyerne henvises der til Byer og landsbyers kvaliteter og potentialer og Strategisk planlægning for landsbyerne. Der gøres opmærksom på, at Strategisk planlægning for landsbyerne kun omfatter byer med mellem 200-1.000 indbyggere, men nogle af de samme virkemidler kan gøre sig gældende for landsbyer under 200 indbyggere.