Redegørelse for jernbaner

Den hidtidige arealreservation for udvidelse af jernbanestrækningen Holbæk-Værslev er ikke udnyttet og fastholdes derfor med henblik på at sikre fremtidig jernbaneinvesteringer. Kommunalbestyrelsen vil dog fortsat arbejde for etablering af dobbeltspor på strækningen.

Person- og godstransporten er en af de største kilder til CO2 udledning i Kalundborg kommune.

Mere kollektiv transport via jernbane vil bidrage betragteligt til at reducere CO2 udledningen. Som led i ønsket om at styrke den kollektive transport er der i 2018 etableret et trinbræt/stationsanlæg ved Novo Nordisk (Station Biotekbyen). En sådan beliggenhed er til fordel for persontransporten til de omkringliggende erhvervsområder og et oplagt sted til pendlerpladser for borgere i Kalundborg by og omegn. Station Biotekbyen er et supplement til den nuværende Kalundborg Station.

For at reducere udledningen af CO2 som følge af godstransport, så vil der blive undersøgt om mere godstransport til og fra Kalundborg kan ske via jernbane. Muligheden for gods via jernbane vil også kunne styrke Kalundborgs betydning som et transport hub.

Kattegatforbindelsen

For Kalundborg Kommune vil en Kattegatforbindelse få stor betydning i forhold til, hvordan kommunen er struktureret og vil kunne struktureres i fremtiden. En Kattegatforbindelse åbner op for såvel muligheder som for udfordringer for by, land, miljø, natur, kultur, bosætning, trafik og erhverv.

Beslutningen om at gennemføre en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse blev taget med finanslovsaftalen for 2019, hvor der blev afsat 60 mio. kr. til arbejdet, som skal være afsluttet i 2021.

Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb, herunder forhold om anlægsøkonomi, finansiering, organisering, trafik, miljø, anlægsteknik, samfundsøkonomi mv.

Når forundersøgelsen er færdig, er det op til Folketinget, om – og hvordan, man ønsker at gå videre med projektet. I givet fald der træffes beslutning om at gå videre med etableringen af en fastforbindelse over Kattegat, da vil næste skridt i så fald være en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov – den politiske beslutning om at anlægge en fast forbindelse over Kattegat.

Først når alle undersøgelser og afklaringer er gennemført, vil der skulle tages endeligt stilling af Folketinget til om der skal anlægges en fast Kattegatforbindelse. Tidsrammen fra i dag frem til en eventuel beslutning antages at være mellem 7-10 år. Den efterfølgende anlægsfase må forventes at have samme tidshorisont på 7-10 år.