Bebyggelsens omfang og karakter

Bebyggelsens omfang og karakter

Bebyggelsesprocenten beregnes som fastsat i Bygningsreglementet. Bebyggelsesprocenten udtrykker bruttoetagearealets procentvise andel af grundens areal. Vejareal, eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæring eller byggelinje til sikring af vejanlæg skal tælles med til grundens areal, når de i matriklen er angivet som en del af den samlede faste ejendom. I de tilfælde hvor vejareal er udskilt til en selvstændig ejendom, skal vejarealet ikke tælles med ved beregning af bebyggelsesprocenten. I byzone kan der til bebyggelsesprocenten ikke medregnes areal, der ligger i landzone eller sommerhusområde.

En lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration kan endvidere fastsætte en anden bebyggelsesprocent eller bebyggelsesgrad end den i Bygningsreglementet angivne, bl.a. afhængig af områdets karakter og den konkrete bebyggelsesform. I disse tilfælde udregnes bebyggelsesprocenten/bebyggelsesgraden ud fra det Bygningsreglement, som var gældende da lokalplanen, byplanvedtægten eller deklarationen blev vedtaget.

De for rammeområderne anførte bebyggelsesprocenter og højdegrænser vil normalt ikke kunne overskrides. Kommunalbestyrelsen kan dog – uden kommuneplantillæg – vedtage lokalplaner med overskridelser heraf, hvis der i lokalplanen redegøres herfor. Desuden kan der tillades afvigelser fra kommuneplanen i henhold til en konkret vurdering og nabohøring.

For så vidt angår bestemmelser for bygningshøjder og bebyggelsens karakter i eksisterende boligområder, skal det enkelte områdes karakter søges bevaret. Det vil eksempelvis sige, at boligområder, hvor hovedparten af bebyggelsen består af huse i én etage, som hovedregel skal fastholdes eller suppleres med bebyggelse svarende til dette karaktertræk. Dette skal således defineres i en lokalplan, idet byggeretten skærpes i henhold til byggeretten i Bygningsreglementet.

Hvor intet andet er nævnt kan bebyggelse opføres i op til 2 etager i byområde (uden for landsbyer) og i op til 1½ etage (med saddeltag) i landsbyer og landområder.

Der henvises i øvrigt til afsnit om Klima og bæredygtighed.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold

Links og dokumenter

> Bygningsreglementet