Erhvervsområde (E)

Områderne skal anvendes til erhvervsformål af forskellige kategorier som beskrevet nedenfor.

Der kan som hovedregel ikke tillades nye boliger i erhvervsområder. Med henblik på at fremtidssikre områderne som erhvervsområder og forebygge nabokonflikter er der i de specifikke rammebestemmelser for de enkelte erhvervsområder angivet hvilke miljøklasser og dermed hvilke typer af virksomheder, der kan planlægges for i det pågældende område jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning.

Der kan også etableres offentlige funktioner, der vedrørende skala, funktion og miljømæssige forhold kan forliges med den øvrige virksomhed i området.

For de maksimale bygningshøjder, der er angivet i de konkrete rammebestemmelser, gælder, at en større højde kan tillades, hvis særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

I visse udpegede erhvervsområder kan der være butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Kontor og serviceerhverv, herunder hotel og restauration

Områderne skal anvendes til kontor og serviceerhverv i form af bl.a. administration og liberale erhverv, og i mindre udstrækning til helårsbeboelse og offentlige formål. Anvendelsen kan også omfatte hotel-, restaurations- og konferencevirksomhed. Arealanvendelsen er som hovedregel til virksomheder indenfor miljøklasse 1-3.

Lettere erhverv

Områderne skal anvendes til serviceerhverv og erhverv i form af lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration. Arealanvendelsen er som hovedregel til virksomheder indenfor miljøklasse 2-4.

Der kan som hovedregel indrettes en bestyrer- eller portnerbolig, ligesom der kan indrettes kontorvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed. Bestyrer- og portnerboliger tillades kun opretholdt, så længe de fungerer som sådanne.

Der kan indrettes et mindre salgslokale i tilknytning til den enkelte virksomhed, når der udelukkende sælges produkter fra egen produktion.

Tungere erhverv

Områderne skal anvendes til erhverv i form af industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder, som hovedregel inden for miljøklasse 5-7. Der tillades ikke bestyrer- eller portnerbolig.

Der kan indrettes et mindre salgslokale i tilknytning til den enkelte virksomhed, når der udelukkende sælges produkter fra egen produktion.

Havneområde

Havneområder udlagt til erhverv skal som hovedregel anvendes til havnerelateret erhverv, defineret som erhverv, der af driftsmæssige årsager skal ligge i nærheden af en kaj.

Det kan være virksomheder, der forarbejder store mængder råprodukter, eller virksomheder, der forarbejder meget store emner, der transporteres med skib. Det kan også være mindre skibsreparationsværksteder og leverandørvirksomheder til skibe. Derudover betragtes kontorfaciliteter for skibsmæglere, rederier og lignende erhverv, der arbejder med skibsfarten, som havnerelaterede.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder:

Links og dokumenter

> Miljøklasser