Jernbaner

Dobbeltspor

Ifølge DSB er der eksproprieret arealer til anlæg af dobbeltspor mellem Kalundborg og Værslev. Anlæg af dobbeltspor vil formentlig kunne overholdes inden for de eksisterende banegrænser. Såfremt et dobbeltsporanlæg på grund af ændrede banetekniske krav til tracéet eller mulige kurveudretninger vil forudsætte, at banearealet udvides, kan der i givet fald højst blive tale om at ekspropriere et areal langs banen i en bredde af 2-5 m fra nuværende banegrænse.

Elektrificering

Banestrækningen Roskilde-Kalundborg er omfattet af lov om elektrificering af DSB's hovedstrækninger, hvilket betyder, at området langs skel mod banen pålægges servitut om eldrift.

Ejendomme langs skel mod jernbanen pålægges servitut om el-drift, således at der sikres fritrumsprofiler til køreledningsanlæggene svarende til de i servitutten nævnte afstandskrav. I medfør af servitutten pålægges bl.a. en byggelinje på 10 m fra nærmeste spormidte.

Generelle rammebestemmelser for tværgående emner

Se indholdet i emnerne ved at vælge dem i tabellen nedenunder.

Affaldshåndtering Kulturmiljøer og kirkeomgivelser
Afgrænsede landsbyer Kystnærhedszonen
Afstand til risikovirksomheder Kystnære byzoner
Andre bindinger Master og synligt sendeudstyr
Arealforbrug Natur- og fredningshensyn
Bebyggelsens omfang og karakter Opholds- og legearealer
Beplantning Parkeringsarealer
Beskyttelsesinteresser Rækkefølge for boligudbygning
Beskyttelseslinjer Skilte og facader i byzone
Bevaringsværdige bygninger Spillehaller
Butiksformål Støjhensyn
Bymiljøinteresser Sundhed
Bynære områder Tekniske anlæg
Byomdannelse Tryghed og overskuelighed
Grundvand Vandløb
Jernbaner Veje og stier
Klima og bæredygtighed Zoneforhold