Boligudbygning

Boligområde i Kalundborg

En hensigtsmæssig byudvikling forudsætter, at der udlægges boligområder, som i boligantal og areal modsvarer efterspørgslen. I dette afsnit beskrives principperne for kommunens boligudbygning. 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • tiltrække flere borgere til kommunen 
  • kommunen som helhed rummer et bredt og varieret udbud af boligudbygningsmuligheder fordelt på kommunens planområder og distrikter
  • fremme udviklingen af boligområder i og omkring Kalundborg by - herunder midtbyen og i østlig retning - og i de fire lokalcenterbyer, hvor det kan ske landskabsmæssigt forsvarligt
  • begrænse inddragelsen af åbent land ved at arbejde målrettet med byfortætning- og omdannelse hvor muligt
  • styrke tilgængeligheden til den kollektive transport
  • understøtte forebyggelsen af skadevirkningerne af øgede nedbørsmængder og stigende havvandsstand i boligområderne
  • arbejde for, at der i boligudbygningen skabes trygge og overskuelige miljøer

I forlængelse heraf, er det Kommunalbestyrelsens mål, at boligudbygning i kommunen sker med følgende fordeling:

Boligudbygning i Kalundborg Kommune fra 2009 til 2021

Planområde
Skoledistrikt

Restrummelighed 2009
Antal boliger

Restrummelighed 2013
Antal boliger

Restrummelighed 2017
Antal boliger
Restrummelighed 2021
Antal boliger
Ændret restrummelighed Antal boliger - 2021
           
KALUNDOBRG 1299 1251 1297 *1269 28
Rynkevang 363 413 413 250 163
Nyrup 58 58 104 **124 -20
Raklev 60 60 60 46 14
Herredsåsen 355 325 325 334 -9
Årby 62 62 62  61 1
Rørby 77 77 77  69 8
Tømmerup 303 235 235 385 -150
Røsnæs 21 21 21 -  
           
SVEBØLLE 661 571 571 548 23
Svebølle 256 211 211 178 33
Firhøj 405 375 375 370 5
Sejerø 0 0 0 0 0
           
UBBY-JERSLEV 219 209 209 155 31
Hvidebæk 219 209 209 155 31
           
GØRLEV 334 324 324 243 81
Gørlev 249 259 259 ***65 194
Kr. Helsinge 85 65 65 0 65
           
HØNG 523 503 503 441 62
Høng 459 409 409 349 60
Buerup 51 81 81 81 0
Løve-Ørslev 13 13 13  11 2
           
TOTAL 3036 2858 2881 2721 160

* Eksisterende omdannelsesområder i Kalundborg midtby på ca. 200 boliger og i Høng by på ca. 50 boliger er medregnet i restrummeligheden.

** Ændringen er markant højere pga sammenlægning af restrummeligheden fra Røsnæs.

*** 24 boliger tilgår på solbjerggårdsvej.

Udbygningsområder skal sikre rummelighed til nye boliger fordelt i hele kommunen. Fordeling af rummeligheden i planområderne er opgjort på baggrund af kommunens skoledistrikter og byområder. Restrummeligheden angiver, at der er reserveret arealer svarende til ca. 2721 nye boliger i den tidligere planlægning.

Retningslinjer

3.3.1 Der skal tilstræbes mulighed for et bredt og varieret udbud af boligudbygningsmuligheder fordelt på kommunens planområder og distrikter.

3.3.2 Nye boligudbygningsområder skal udlægges i umiddelbar tilknytning til byzone efter gældende retningslinjer for nyudlæg i BYOMRÅDER.

3.3.3 Der kan udlægges byomdannelsesområder, med de særregler der gælder for disse områder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål mv. Det forudsættes, at anvendelsen til miljøbelastende erhvervsmål i den langt overvejende del af området er ophørt eller under afvikling.

3.3.3 Begrænset boligudbygning kan ske ved afgrænsede landsbyer i landzone, når boligudbygning ikke med rimelighed kan ske ved et byområde. Udbygningen skal ske indenfor landsbyafgrænsningen.

3.3.4 Nye boliger kan som hovedregel kun opføres i BYOMRÅDE, i lokalplanlagte landsbyer og i afgrænsede landsbyer.

3.3.5 Nye boligudbygningsområder skal koordineres med de kommunale servicetilbud.

3.3.6 Nye boligudbygningsområder skal hvor muligt koordineres med det eksisterende forsyningsnet. Hvor dette ikke er muligt skal der stilles særlige energi- og miljøkrav til bebyggelsen.

3.3.7 Nye boligudbygningsområder skal udlægges under hensyntagen til bedst mulige udnyttelse af veje, kloak mv.

3.3.8 Nye boligudbygningsområder skal sikres sammenhæng til eksisterende byområde gennem veje, stier og grønne strukturer.

3.3.9 Nye boligudbygningsområder skal sikres en klar adskillelse mod åbent land og bebyggelse skal under hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier tilpasses og integreres i landskabet.

3.3.10 Kystnærhedszonen søges friholdt for bebyggelse. Nye boligudbygningsområder i kystnærhedszonen skal i videst muligt omfang placeres bag eksisterende bebyggelse, således at de åbne kyststrækninger friholdes for bebyggelse.