Bæredygtig udvikling i byen og på landet

I Kalundborg kommune er der rige muligheder for at leve det gode liv - i byen såvel som på landet.

Livet i byerne bliver skabt af de mennesker, der bor der, og en fortætning af byen med flere boliger, og forbedring af torve og grønne anlæg skaber grundlag for mere byliv. Livet i landsbyerne kan udfolde sig og trives gennem fortsat prioritering og udvikling af landsbyernes sociale rum som fx forsamlingshuse, legepladser og fællesarealer i øvrigt.

Både i byen og på landet spiller lokale aktører, ildsjæle, bygherrer og investorer en vigtig rolle som aktive igangsættere og medspillere. Vi ønsker fortsat tæt dialog og samarbejde. Vi skal have øje for udviklingen af naturgrundlaget, så vi skaber en god balance og kan sætte de rammer, der understøtter sociale- og kulturelle aktiviteter, erhvervsudvikling og bosætning uden at forringe naturkvaliteten eller udhule vores fælles ressourcer.

Mål

  • Mere bæredygtigt byggeri og flere boliger
  • Mere interessante bymiljøer med mulighed for ophold og oplevelser
  • Bedre sammenhæng ved grønne forbindelser og stisystemer i kommunen
  • Flere landsbyklynger, der styrker fællesskab og nye løsninger
  • Mere fokus på naturkvalitet både i byen og ude på landet
  • Flere vådområder og mere skovrejsning virkeliggjort til gavn for naturen og de rekreative muligheder, men også som klimasikring

For at nå disse mål, vil der i den kommende planperiode bl.a. blive arbejdet med:

Visualisering (vejledende) af nye boliger i Kalundborg Midtby. Udført af Architema.

Analyse af bymidten

Kalundborg har i en længere periode arbejdet med at finde de centrale pladser hvor borgere og gæster bevæger sig og fortrækker at opholde sig, samt at finde ud af hvilke typer boliger og funktioner, der er efterspørgsel til. Dette er foregået i et tæt samarbejde med byens borgere, brugere og lokale aktører, i udarbejdelse af en Strategisk Helhedsplan for Kalundborg midtby. Denne plan har sammen med de tidligere analyser af bymidten i Spor II og udviklingsstrategien frem mod 2030, fokus på bl.a. fortætning af midtbyen i strategiske udvalgte områder.

250 nye boliger i byens centrum

For at omfavne de ønsker og behov, der er for nye boligmuligheder i midtbyen, er der nøje peget på arealer omkring Klosterparken, Kaalund Kloster, Klostertorvet og Torvet. Dette område favner byens identitet, hvor landskabet, historien og kulturen giver gode forudsætninger for det gode liv midt i byen. Udover at området kan være med til at skabe nogle fantastiske rammer for unge, ældre og familier, kan nye boliger i dette område være med til at skabe et mere levende byliv, hvor en del færdsel foregår gennem byen og ud mod byens mange muligheder i øst og vest.

Der arbejdes derfor hen mod at omdanne dette centrale byområde, hvor der åbnes op for etablering af over 250 nye boliger, ved både nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse. Der er fokus på at skabe forskellige boligtyper af høj kvalitet. Området skal både byde på noget til villaejeren, der gerne vil bo tættere på byen men ikke gå på kompromis med den plads og de kvaliteter villa livet tilbyder, tilflytteren der ønsker at se hvad byen har at byde på og boliger i forskellige størrelser og økonomiklasser så der er noget for alle.

Område 1

Der tages udgangspunkt i Område 1, som består af Kaalund Kloster og den nordøstlige del af Klosterparken. Her arbejdes der med ny etageboligbebyggelse i en del af Klosterparken og omdannelse af Kaalund Kloster til boliger. De nye bebyggelser udgør 116 boliger, hvor en tredjedel har en størrelse der appellerer til studerende eller enlige.

Område 2

Område 2 består af Klostertorvet, hvor der i forbindelse med byfortætningen er et ønske om, at få udnyttet den centrale plads bedre end den bliver det i dag.

Område 3 og 4

Område 3 og 4, indebærer omdannelse af arealet omkring ruinen (resterne af Vestborgen, bygningsværk fra middelalderen), hvor der særligt skal arbejdes med byomdannelse af eksisterende bebyggelse, samtidig med at ruinen og den historiske fortælling om Kalundborg middelalderby styrkes gennem byomdannelsen.

Luftfoto af grusgrave og søer

Der skal etableres flere vådområder og mere skov til gavn for naturen, de rekreative muligheder og også som klimasikring og beskyttelse af grundvandet.

Fokus på naturkvalitet

Med udviklingsstrategien (2019) og en ny naturpolitik i 2021 har kommunalbestyrelsens besluttet at sætte fokus på naturen. I den kommende planperiode vil der blive iværksat forskellige tiltag, der har til formål at sørge for at vi får mere og bedre natur i byerne, i det åbne land og i den våde natur. Ligesom det er målet at passe på og udvikle den sårbare natur. Stier og andre støttepunkter skal åbne både landskab og bynatur og give rum for naturoplevelser, rekreation og friluftsaktiviteter til glæde både for borgerne og for dem, der besøger kommunen.

Samarbejde om projektudvikling

Hvilke konkrete aktiviteter der kommer til at foregå, vil fremgå af de handleplaner og projektbeskrivelser, der bliver udviklet undervejs i takt med at projektideer modnes, finansieringen sikres og aftaler om samarbejde bliver indgået. Indsatserne vil ske i tæt samarbejde med borgere, lodsejere, virksomheder, lokale foreninger, nabokommuner, statslige styrelser mfl.

Der er allerede en del henvendelser fra borgere, foreninger og lodsejere, der har ideer og forslag til, hvordan de kan bidrage til en mere mangfoldig og rig natur, bedre klimasikring, retablering af naturområder og ikke mindst flere muligheder for at opleve naturen på tæt hold.

Indsatserne kan være helt nye tiltag eller de kan bygge videre på eksisterende aftaler og igangværende projekter. Initiativet kan komme fra borgerne/lodsejerne selv eller det kan være igangsat på foranledning af kommunen eller staten.

Bynær natur

Der bliver arbejdet med naturpleje flere steder i kommunen, også på bynære arealer, således har Kalundborg Kommune sat gang i en plejeplan for et indhegnet område på Herredsåsen. I 2020 blev der truffet aftale med et lokalt, økologisk landbrug om at sætte kvæg ud, som skal afgræsse det knapt 11 hektar store område. Græsningen holder arealerne lysåbne til gavn for mange planter og insekter og er med til at øge biodiversiteten. Området er åbent for publikum.

Kalundborg Kommune som ’Danmarks vildeste kommune’

Miljøministeren inviterede i februar 2021 alle landets kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter. Kommunalbestyrelsen har i marts 2021 besluttet at tilmelde sig konkurrencen.

Kommunerne skal selv komme med forslag til, hvordan de vil gøre deres kommune mere VILD, og kommunen med det bedste biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks VILDESTE kommune.

Projekterne bedømmes på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter/kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om vild natur og naturens egenskaber til borgerne. Kommunen kan også vælge af fokusere på noget helt andet, for at gøre deres kommune VILD.

Varige resultater

En 2-årig 'konkurrence' kan ses som et inspirerende indspark og en motivationsfaktor, men den gør det ikke alene. Det tager tid og kræver investeringer at skabe eller genskabe større, sammenhængende områder med høj naturkvalitet. Det er derfor vigtigt at have blik for projekter og indsatser, der rækker længere ud i fremtiden og skaber varige resultater. 

I Kalundborg kommune er der mange unikke naturområder og et stort potentiale for at forbedre og forbinde disse fx ved at arbejde strategisk med afsæt i Grønt Danmarkskort (se tema NATURBESKYTTELSE). Ligeledes findes aktuelle, statslige puljer, der støtter udtagning af lavbundsjorde og etablering af mere skov (se temaerne LAVBUNDSAREALER og SKOVREJSNING). Også når det gælder den våde natur, har Kalundborg meget at byde på. Der er flere muligheder for at arbejde med naturkvalitet og klimasikring (se tema VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE).