Vindmøller

I vindmølleområder kan der planlægges for møller med totalhøjder på op til 150 meter.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • produktionen og forbruget af vedvarende energi fremmes

Retningslinjer

4.30.1 Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal der tages omfattende hensyn til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ved udskiftning af vindmøller skal tages samme hensyn til omgivelserne som ved nyanlæg.

4.30.2 Der må ikke opstilles vindmøller og husstandsmøller på arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 4 (moser, heder, enge, overdrev og diger mv.) samt indenfor beskyttelseslinjerne om fortidsminder, skove, strande, søer, åer og kirker, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 15-19.

4.30.3 Vindmøller og husstandsmøller i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder skal vurderes under hensyn til de interesser, der skal varetages her.

4.30.4 Vindmøller må ikke opstilles, så de frembyder risiko for beflyvningen af flyvepladser eller medfører gener for de radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten.

4.30.5 Der må ikke opstilles vindmøller indenfor større uforstyrrede landskaber.

Store vindmøller

4.30.6 Der kan kun lokalplanlægges for møller mellem 118 meter og 150 meter inden for de udpegede VINDMØLLEOMRÅDER. Der udpeges følgende VINDMØLLEOMRÅDER, der fremgår af temaet VINDMØLLEOMRÅDER på kort 4.30.a:

  • Område 1: Rammenummer H3.T03 Nord for Ørslev (Kragerup Gods). Her er opstillet seks møller med en totalhøjde på 130 meter. Vindmøller, der har været ude af drift i et år, skal fjernes.
  • Område 2: Rammenummer H3.T02 Syd for Solbjerg. Her kan opstilles to vindmøller med en totalhøjde på 130 meter.
  • Område 3: Rammenummer H3.T01 Ved Kagsmark. Her kan opstilles to møller med en totalhøjde på 118 meter.
  • Område 4: Rammenummer G4.T01 Vest for Bakkendrup (Ågård). Her er opstillet to møller med en totalhøjde på op til 142 m. Vindmøller, der har været ude af drift i et år, skal fjernes.
  • Område 5: Rammenummer S6.T01 Mellem Smakkerup og Bregninge (Løgtved). Her er opstillet tre møller med en totalhøjde på 130 meter. Vindmøller, der har været ude af drift i et år, skal fjernes.
  • Område 6: Rammenummer U4.T01 nord for Klovby. Her kan opstilles tre vindmøller med en totalhøjde på 118 meter.
  • Område 7: Rammenummer K12.T01 Asnæs (Lerchenborg). Her er opstillet seks møller med en totalhøjde på 130 meter. Vindmøller, der har været ude af drift i et år, skal fjernes.

Static-map

Kort 4.30.a. Vindmølleområder

4.30.7 Ved planlægning for møller i de udpegede områder skal der gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med tilvejebringelsen af kommuneplanretningslinjer for det konkrete projekt. Denne mere detaljerede planlægning kan resultere i, at der kan opstilles færre og lavere møller i de enkelte VINDMØLLEOMRÅDER.

Afstandskrav

4.30.8 Vindmøller må ikke opstilles tættere på boliger end 4 gange møllens totalhøjde. Undtaget herfra er mølleejers egen bolig.
4.30.9 Vindmøller må som udgangspunkt ikke opstilles nærmere overordnede naturgasledninger af stål eller deklarationsarealer for højspændingsledninger end møllens totalhøjde. Endvidere må vindmøller som udgangspunkt ikke placeres nærmere end 50 m fra deklarationsareal til el-kabelanlæg (jordkabler).

4.30.10 Vindmøller må som udgangspunkt ikke placeres nærmere veje og jernbaner end 1 gange møllens totale højde, dog mindst 250 meter for overordnede veje.
4.30.11 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.
4.30.12 Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller skal anlæggenes påvirkning af landskabet belyses, herunder redegøres for at påvirkningen er uden væsentlig betydning.

4.30.13 Opstilling af luftfartshindringer (vindmøller, bygninger mm.) skal anmeldes ved Trafikstyrelsen, hvis de befinder sig indenfor hinderingsplanen til en offentlig flyveplads og de er over 25 m over terræn §65 i Lov om Luftfart.

4.30.14 Hindringer der ønskes opført udenfor offentlig flyvepladsers hindringsplaner, skal anmeldes til Trafikstyrelsen, hvis de er over 100 m over terræn eller mere jf. § 67 i Lov om Luftfart. 

Støj

4.30.15 Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller og skal overholde gældende støjgrænser.

Udskiftning og sanering af vindmøller

4.30.16 Eksisterende vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder kan, under respekt for rammebestemmelser og retningslinjerne for store vindmøller, udskiftes med nye og eventuelt større vindmøller.

Øvrige vindmøller uden for de udpegede vindmølleområder kan ikke udskiftes.

4.30.17 Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter og veje fjernes til 1 meter under terræn.

Konsekvensområde

4.30.18 For at sikre, at støjfølsomme områder lokaliseres, så de ikke udsættes for uacceptable støjbelastninger fra eksisterende og planlagte vindmøller, fastlægges en konsekvenszone enten ved beregning eller ved opmåling af 5 x totalhøjden omkring det planlagte vindmølleområde. Inden for denne zone må der ikke i lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener forbundet hermed.

Se i øvrigt rammebestemmelserne for tekniske anlæg, som bl.a. indeholder detaljerede retningslinjer for store vindmøller beliggende i samme vindmølleområde.

Husstandsvindmøller

4.30.19 Husstandsvindmøller kan kun opstilles enkeltvis og i landzone uden for de udpegede VINDMØLLEOMRÅDER og uden for KYSTNÆRHEDSZONE A og STØRRE UFORSTYRREDE LANDSKABER.

4.30.20 Ved behandlingen af ansøgninger om opstilling af husstandsvindmøller skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, herunder kirkeomgivelser og kulturmiljøer. Der kan stilles krav til møllens placering, totalhøjde, udseende mv.

4.30.21 En husstandsvindmølle skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg på egen grund og mindst 4 gange møllehøjde fra nabobeboelser.

4.30.22 Totalhøjden for en husstandsvindmølle må ikke overstige 25 meter fra terræn til øverste vingespids.

4.30.23 Opstilling af luftfartshindringer (vindmøller, bygninger mm.) skal anmeldes ved Trafikstyrelsen, hvis de befinder sig indenfor hindringsplanen til en offentlig flyveplads og de er op til 25 m over terræn, § 64 i Lov om Luftfart, og ønskes placeret indenfor en offentlig flyveplads hindringsplan.