Indvinding og forsyning

Vandbehandling i vandværk

Indvinding

Den overordnede planlægning af vand- og råstofindvinding i Kalundborg kommune varetages af henholdsvis Staten og Region Sjælland igennem Vandplanerne og Råstofplanerne. Kommunen kan således ikke opstille retningslinjer for indvinding på disse to områder.

Ved revision af de statslige vandplaner og den regionale råstofplan vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at kommunens interesser er varetaget i planerne.

Forsyning

Kalundborg Kommune er myndighed på varmeforsyning, vandforsyning og kloakforsyning. De forskellige dele af forsyningen står alle over for væsentlige udfordringer i planperioden og påvirkes alle af klimaproblematikken.

I overensstemmelse med Kalundborg Kommunes målsætninger på klimaområdet, vil der blive arbejdet for at nedbringe energiforbruget, øge energieffektiviteten og omstille til vedvarende energikilder gennem strategisk energiplanlægning for kommunen som geografisk enhed.

En vigtig og overordnet opgave på spildevandsområdet er at imødegå de ændrede nedbørsmønstre med kraftigere regn og øget ekstremnedbør, hvilket stiller store krav til både eksisterende og nye afløbssystemer.