Bæredygtig erhvervsudvikling

Symbiosens grønne rør

Fremsynet og innovativ planlægning skal tiltrække nye virksomheder og fortsat gøre det attraktivt at drive virksomhed i kommunen samtidig med at det sker på et bæredygtigt grundlag.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • arbejde for en bæredygtig udvikling af erhvervslivet i tråd med FN’s 17 Verdensmål, og derved sikre at udviklingen imødekommer vores nutidige behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov
  • udvikle en infrastruktur som understøtter bæredygtig erhvervsudvikling og bosætning
  • understøtte industriens energieffektivisering samt omlægning til vedvarende energi
  • fremme nye projekter og dele viden med andre for herved at understøtte Kalundborg Symbiose som verdens førende industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion
  • udvikle styrkepositionen indenfor cleantech og farma/medico igennem klyngeudvikling, industriel symbiose og innovation
  • udvikle lokale uddannelsesmuligheder, så de er attraktive for unge og imødekommer erhvervslivets rekruttering
  • være i tæt dialog med borgere, foreninger, organisationer og virksomheder om natur-, klima- og miljøforhold

Redegørelse

Innovative, bæredygtige erhvervsarealer

Den store koncentration af industri og behovet for landarealer til nye erhvervsanlæg med tilhørende infrastruktur til transport, affald- og spildevandsbehandling stiller Kalundborg over for særlige udfordringer. Erhvervsudviklingen nødvendiggør en planlægning, der gør det attraktivt fortsat at drive virksomhed i kommunen og som tiltrækker nye virksomheder samtidig med at det sker på et bæredygtigt grundlag.

Når der inddrages nye arealer til erhvervsudvikling, er det vigtigt at tage udgangspunkt i stedets stedbundne kvaliteter og udfordringer for at skabe helhedsorienterede løsninger, hvor erhvervet tænkes i samspil med f.eks. naturen, klimaet og landskabet. Det kan gøres ved at bevare læbælter, som kan fungere som økologiske forbindelser, og friholde våde områder og vandveje for bebyggelse for på den måde at minimere risikoen for oversvømmelse. Fordelen for virksomhederne er, at de bliver mere integrerbare med omgivelserne og opnår større driftssikkerhed.

Bæredygtigt ressourceforbrug

Produktionen i Kalundborgs store industrivirksomheder har et stort ressourcetræk, særligt når det gælder vand og energi. At styrke virksomheders udviklingsmuligheder så det sker indenfor en bæredygtig ramme forudsætter en fælles målrettet indsats. Det er en vigtig erhvervspolitisk opgave, som kan ske med strategisk energiplanlægning og en bæredygtig forvaltning af vandressourcerne, som det blandt andet kommer til udtryk gennem samarbejdet i den industrielle symbiose.

Kalundborg Symbiose

Kalundborg Symbiose er et partnerskab mellem offentlige og private virksomheder i Kalundborg, der siden 1972 har udviklet verden første industrisymbiose med en cirkulær tilgang til produktion. Hovedprincippet er, at en reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden til gavn både for miljøet og økonomien. I det lokale partnerskab deles og genbruges ressourcer, så der opnås besparelser og affaldsmængden minimeres. Således udveksler virksomhederne reststrømme fra industriproduktionen i en lukket cyklus. De restfraktioner, der handles, kan være damp, støv, gas, varme, slam eller andet som fysisk kan transporteres fra en virksomhed til en anden. En restfraktion fra én virksomhed bliver en anden virksomheds råvare, og det er godt både for økonomi og miljø.

Kalundborg Symbiosis har i sin mangeårige levetid været under konstant udvikling, og har strategiske mål om at alle partnernes vand-, energi- og materialestrømme indgår i symbiosen, og at partnerskabet udvikler og udbreder symbiosetankegangen. Kalundborg Symbiosis deltager sammen med en lang række danske og udenlandske aktører i regionale og EU-støttede projekter vedrørende symbioser, affaldshåndtering og grøn omstilling.

Uddannelses- og Biotekby

Med en ledende rolle inden for bioteknologisk produktion og procesindustri, og med Regions Sjællands stærkeste campus for virksomhedsnære tekniske- og ingeniørfaglige uddannelser, profilerer Kalundborg sig nu klart som Biotekbyen. Uddannelsesinstitutioner, Region Sjælland, virksomhederne og Kalundborg Kommune arbejder for at opbygge rammevilkår for uddannelse lokalt i Kalundborg. Uddannelse har stor betydning ikke bare for de lokale unges livskvalitet og udviklingsmuligheder, men også for kommunens og virksomhedernes vækst som helhed.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan bremse vækst og innovation i virksomhederne. At sikre en tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer er derfor helt centralt. Det handler om at opkvalificere de ledige til de mulige jobs, og om at virksomhederne løbende efter- og videreuddanner deres medarbejdere, så de forbliver attraktive på arbejdsmarkedet.

Erhvervsudvikling handler således ikke alene om erhvervsservice og planlægning af nye erhvervsarealer, men i lige så høj grad om etablering af nye boligområder, uddannelsessteder og byomdannelse. Det handler om lokal bæredygtig udvikling, der understøtter det gode liv, hele livet.

Links og dokumenter

> Kalundborg Symbiosis