K05.E09 - Kalundborg Øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E09

 • Plannavn

  Kalundborg Øst

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebygget grundareal i m2

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Områdets anvendelse

  Tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks bygningshøjde er 8.5 m, dog med mulighed for større bygningshøjde efter en konkret vurdering og såfremt, at det ikke vil påvirke indsigten til hhv. Tømmerup Kirke og Ubberup Valgmenighedskirke væsentligt. Den nordlige halvdel af rammeområde er omfattet af kulturhistoriske bevaringsværdier, som har til formål at sikre, at kirkerne og kirkeomgivelserne bevares som værdifulde bygninger i landskabet. Der skal derfor i den nærmere planlægning sikres indsigtskiler til kirkerne, gerne set fra den overordnet infrastruktur. Området er en del af Kærby Enge, som er en åben bred ådal. Cirka 800 m syd for området ligger Kærby Å, som er del af et større udpeget lavbundareal. Nord for området ligger jernbanen og højdedraget af ådalen. Terrænet falder fra nord til syd, hvorfor der i den nærmere planlægning skal tages hensyn til de eksisterende terrænformer samt klarlægge, om der er behov for at udlægge areal/vandveje til håndtering af regnvand fra det højereliggende areal omfattet af planramme K05.E10 og K05.E13, hvis regn- og overfladevand kan/skal ledes derfra til lavbundsarealet/åen. Inden for området ligger tre naturbeskyttede søer, hvoraf de to største søer skal indtænkes i en økologisk forbindelse, jf. Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Eventuelle vandveje, våde områder (bluespots) og økologiske forbindelser skal samtænkes i en blå/grøn struktur, som bidrager til klimatilpasning, naturkvalitet og rekreativ anvendelse. Arealer, der er udpeget som §3-beskyttede naturtyper, må ikke bebygges.

 • Friarealer og beplantning

  Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Eksisterende læbælter og klynger af beplantning skal bevares af hensyn til de økologiske forbindelser og for at give området en grøn karakter.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 1-6, dog med mulighed for miljøklasse 7 ved konkret vurdering iht. miljø og risikoforhold. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal have tilkørsel fra det tilgrænsende erhvervsområde mod vest (K05.E10) og videre til erhvervsområdet ved Rendborgsparken (K05.E04) for at sikre adgang til den sydvestlige del af Kalundborg by. Evt. øvrig adgangsvej afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. En mindre del af området indeholder jernbanetracé. Langs denne kan der gælde deklarationslinjer, som skal respekteres.

 • Andet

  En del af området er udpeget som § 3-områder.

K05.E09