K02.B11 - Kalundborg vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K02.B11

 • Plannavn

  Kalundborg vest

 • Anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  25% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Tæt-lav bebyggelse

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Tæt-lav bebyggelse der placeres i mindre klynger langs områdets terrænlinjer. Der skal skabes et attraktivt boligområde, der tilpasses områdets karakter og de landskabelige forhold. Bygningerne placeres så de understøtter de særlige terrænformer. Bebyggelsen opføres i vekslende højde under hensyn til de terrænmæssige forhold og udsigtslinjer. Bebyggelsens topkote skal holdes under Røsnæsvej. Ved lokalplan skal der sikres udsigtskiler fra eksisterende bebyggelse og fra Røsnæsvej. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 25. Hensynet til de landskabelige forhold og udsigten fra Røsnæsvej/ eksisterende bebyggelse i området, kan betyde at den reelle bebyggelsestæthed bliver mindre. Bebyggelsen skal gennem valg af facadeudformning, tag- og facadematerialer samt farvevalg tilpasses kystlandskabet. Den nærmere planlægning skal indeholde en redegørelse for projektets visuelle påvirkning af kystlandskabet.

 • Friarealer og beplantning

  Områdets grønne karakter skal fastholdes. Herunder friholdes den centrale del af området delvist for bebyggelse, der etableres grønne opholdsarealer i et åbent parklignende landskab. Der opretholdes således en grøn kile gennem området fra Røsnæsvej.

 • Miljøforhold

  Byggeriet skal opføres som klimavenlig bebyggelse med hensyn til bl.a. energiforbrug og håndtering af regnvand. Bebyggelsen skal danne ramme om et trygt bomiljø med en indretning, der giver anledning til naboskab og overskuelighed. Lamper langs veje og stier mv. udføres med nedadrettet belysning, der skal være tilstrækkelig til at skabe tryghed, men områdets belysning må ikke fremtræde dominerende set fra kysten og omgivende bebyggelse. Planlægning for boliger inden for NFI forudsætter, at tekniske tiltag sikrer grundvands¬beskyttelsen. Der henvises til kommuneplanens generelle rammebestemmelser for grundvand, jf. Byudvikling. Der skal som helhed overvejes tiltag, der kan minimere risikoen for forurening af grundvandet med nitrat og pesticider.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Vejadgang til området skal ske fra Røsnæsvej. Adgangsvejen bugtes så den ikke bliver så stejl som eksisterende nedkørsel. Vejføringer i området skal udformes som smalle boligveje med henblik på en sikker og fornuftig trafikafvikling. Vejene skal i videst muligt omfang følge terrænlinjerne, så deres visuelle effekt i landskabet dæmpes og stigninger reduceres. Boligbebyggelsen skal udformes med hensigtsmæssige parkeringsmuligheder svarende til områdets behov. Der kan udlægges stier og gangspor med offentlig adgangsret i området. Der skal udlægges sti i den sydlige del af området med henblik på stiforbindelse til kystområdet via Nældedalsvej/Klintedalsvej/Kystvejen. Der kan udlægges sti mod øst med henblik på stiforbindelse til kystskoven.

 • Andet

  Området er beliggende inden for Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Naturstyrelsen skal kortlægge området nærmere inden udgangen af 2015, hvilket kan føre til en revision af den nuværende udpegning af NFI.

K02.B11