K03.B06 - Kalundborg nord-vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K03.B06

 • Plannavn

  Kalundborg nord-vest

 • Anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Udbygningsområde, hvor arealets disponering og huse skal tilpasses det skrånende terræn og udføres med respekt for den landskabelige helhed området er en del af. Maks. etager er 2.5 inklusiv parterreetage på stærkt hældende terræn.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 10% af området med boliger skal udlægges til fælles friarealer til ophold og leg. (Større friarealer ligger i tilgrænsende rekreativt område.) Bebyggelsen skal omkranses af bevoksning med ens præg. En grøn og dynamisk afgrænsning af boligområdet kan give det en spændende karakter og integrere den beskyttede mose som et grønt element. En rekreativ forbindelse mellem boligområdet og de grønne områder og byen mod syd kan søges etableret.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  I områdets nordlige del skal ligge en trafikfordelingsvej med cykelsti, som led i Klosterparkvejs forlængelse til Hestehavebakken i Raklev. Vejudlægget fastlægges i forbindelse med lokalplanlægning.

 • Andet

  Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning. En del af området er omfattet af kirkebyggelinje. En del af området er omfattet skovbyggelinje. Det skal sikres, at tilstanden af den beskyttede mose syd for området ikke påvirkes direkte eller indirekte. Alternativt skal der etableres erstatningsbiotoper.

K03.B06