K04.B15 - Kalundborg nord-øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K04.B15

 • Plannavn

  Kalundborg nord-øst

 • Anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Daginstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  11.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til åben lav og tæt lav bebyggelse samt etagehuse. Der kan være børneinstitution og andre offentlige formål i området.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Områdets disponering og bebyggelse skal tage hensyn til de særlige landskabelige kvaliteter, terræn og naturbeskyttelse. Bebyggelse over 2 etager og højde over 8.5 m tillades kun syd for områdets primære fordelingsvej. Det skal tilstræbes at integrere eksisterende bebyggelse inkl. nærarealer i den nærmere planlægning for området.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal være større fælles friarealer. Væsentlig bevoksning skal så vidt mulig bevares. Hovedidé for grøn struktur ses i dispositionsplanen, der er omtalt herunder. Der bør være særlig vægt på at sikre en bebyggelse og bebyggelsesstruktur, der tager udgangspunkt i landskabets karakter og sammenhængen til omkringliggende rekreative områder.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Fra Lupinvej skal en fordelingsvej med cykelsti føres gennem området for senere videreførsel mod øst mod Kåstrup. Stier skal forbinde området med Holbækvej, butikkerne ved Nørre Allé og føre til de rekreative naboområder.

 • Andet

  Udstykning og bebyggelse forudsætter lokalplanlægning med udgangspunkt i den dispositionsplan, der indgår i udviklingsbeskrivelsen for Kalundborg. En del af området er omfattet af skovbyggelinje. En del af området er udpeget § 3-områder. Det skal sikres, at områdets beskyttede naturtyper ikke påvirkes direkte eller indirekte af det udbyggede boligområde. Alternativt skal der etableres erstatningsbiotoper. Naturtyperne bør integreres som grønne elementer i en sammenhængende grøn struktur i området. I videst muligt omfang bør naturtyperne forbindes til omkringliggende rekreative områder for at fremme spredningsmuligheder for dyr og planter.

K04.B15