Miljøvurdering

Kommuneplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer for at vurdere, om der sker væsentlige miljøpåvirkninger forbundet med revisionen af kommuneplanen. Screeningen viser, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering.

Baggrund for screeningen

Kalundborg Kommune reviderer den gældende Kommuneplan 2017-2028 med henblik på, at en ny Kommuneplan 2032-2032 kan vedtages af Kommunalbestyrelsen inden udgangen året.

Kommuneplanrevisionen behandler en række udvalgte temaer, der dels følger op på mål i Udviklingsstrategien, dels har afsæt i den gældende Kommuneplan 2017 og statslige interesser/krav. 

Kommuneplan 2021 behandler overordnet følgende temaer og udvalgte emner:

  • Erhvervsudbygning – herunder at undersøge muligheder for ny erhvervsudvikling i forbindelse med ny statslig infrastruktur.
  • Boligudvikling – herunder at undersøge behovet for evt. nye boligudlæg gennem restrummelighedsanalysen.
  • Strategisk planlægning for landsbyer – beskrivelse af forskellige muligheder for at arbejde med omdannelseslandsbyer og nye landsbyafgrænsninger i kommende planperiode. (jf. statslig udmelding).
  • Kystnærhedszonen – eksisterende zoneopdeling i Kystnærhedszonen udgår.
  • Besøgsområder – temaet besøgsområder udgår
  • Kulturmiljøer – oplæg til udpegning af nye kulturmiljøer i kommende planperiode.
  • Oversvømmelse og Erosion – udarbejdelse af ny redegørelse og retningslinjer for områder med oversvømmelse og erosionsfare (jf. statslig udmelding) med udgangspunkt i eksisterende Klimatilpasningsplan 2013.
  • Kommuneplanens rammebestemmelser – herunder justering og tilretninger siden Kommuneplan 2017-2028.

Dernæst er der foretaget en screening med udgangspunkt i det brede miljøbegreb for at afgøre, om der kan være en væsentlig miljøpåvirkning forbundet med ændringerne, som skal undersøges nærmere i en miljøvurdering. Kommuneplanen er en overordnet plan og dette fordrer, at undersøgelsen gennemføres på et overordnet niveau. Der er i vidt omfang taget udgangspunkt i, at mange evt. miljømæssige problemstillinger vil blive varetaget i forbindelse med den nærmere planlægning for områderne.

Under links og dokumenter i bunden kan hele screeningen ses.

Konklusion

Som følge af den gennemførte screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderer Kalundborg Kommune samlet set, at der ikke er forhold i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Kalundborg kommuneplan 2021-2032, der skal undersøges nærmere i en miljøvurdering.