Nyt i planlægningen

Ny kommuneplan

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kalundborg Kommunes 
udviklingsstrategi frem mod 2030 - mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber (2020), at der skal gennemføres en fuld revision i forbindelse med Kommuneplan 2021-2032.

Baggrunden for den fulde revision uddybes, jf. Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi:

"På nogle områder vil der være tale om ajourføring af gældende grundlag. Der forventes en revision af udvalgte retningslinjer i forhold til planlovens kapitel 4, § 11, stk. a ”kommuneplankataloget” samt udvalgte generelle og specifikke rammebestemmelser. Kommuneplanen vil i øvrigt følge op på de temaer som de statslige udmeldinger  fordrer. Herunder fx klimaindsats og strategisk planlægning for landsbyer med fokus på værdiskabelse i Kalundborg Kommune."

Nyt i planlægningen

Kommuneplanforslaget er udarbejdet i henhold til planlovens krav. Siden sidste kommuneplan er "kommuneplankataloget" blevet udvidet og der stilles krav om nogle nye temaer og redegørelser, som er indarbejdet i kommuneplanforslaget.

De nye krav omfatter, at kommuneplan skal indeholde:

  • Strategisk planlægning for landsbyerne, som har til formål er at understøtte landsbyernes udvikling (landsbyer på 200-1000 indbyggere)
  • Udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse m.v. i de udpegede områder.
  • Redegørelse for, i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret

Derudover behandler kommuneplanrevisionen overordnet følgende temaer og udvalgte emner:

  • Erhverv og beskæftigelse, herunder erhvervsudbygning. Kommuneplanen foreslår, at der omplaceres et disponibelt erhvervsområde fra den sydlige del af Kalundborg by til at ligge ved og tæt på den kommende Kalundborgmotorvej.
  • Omplacering og udvidelse af eksisterende, planlagt boligområde i Ulstrup
  • Planlægning for et nyt feriehotel på Falkenhøj, Sæbygårdsalle 9, 4291 Ruds Vedby.
  • Oversvømmelse og erosion - udpegning af områder med fare for oversvømmelse og erosion.
  • Ajourføring af diverse temaer i henhold til ny viden, lovgivning og Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi