Tillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 Skovrejsning mv. ved Sæby

1. Indledning 

Baggrund 

Som følge af Danmarks nationale skovprogram er der behov for at udlægge flere skovrejsningsområder på egnede lokaliteter. En naturnær skov bidrager til overordnede klimamål og ønsket om mere mangfoldig natur.

Af Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 fremgår det, at det er Kommunalbestyrelsens mål at fremme skovrejsning, både privat og offentlig, og dette skal ske under hensyn til andre interesser og med respekt for f.eks. landskabsværdier. I forbindelse med skovrejsning er det ligeledes en målsætning at indtænke sundhed ved at fremme områder, hvor nye skove vil forbedre befolkningens muligheder for rekreative oplevelser og aktiviteter, fx bynær skov.

Kommunalbestyrelsens bosætningsstrategi har ligeledes fokus på natur, nærvær og fællesskab. En stor kvalitet ved at bo og leve i de mindre byer og landsbyer er netop fællesskaber og nærheden til naturen, og ikke mindst adgangen dertil. Et nyt stisystem og etablering af et rekreativt område i forbindelse med skovrejsningen vil give let adgang til naturoplevelser og rekreative, sociale aktiviteter og kan derfor udgøre et væsentligt aktiv for både børn og voksne i fritids- og foreningslivet, samt for skole/daginstitution hvor skov og rekreative arealer kan indgå i leg og læring.

Kommuneplanens behandling af temaet skovrejsning viser, hvor det er ønskeligt at etablere skov og hvor det ikke er ønskeligt. Formålet med at udpege skovrejsningsområder er at fremme, at privat og offentlig skovrejsning i højere grad sker i områder, hvor det kan tjene flere formål såsom grundvandsbeskyttelse og friluftsliv. For arealet matr. nr. 11v Sæby By, gælder det, at arealet er udpeget som værende neutralt i forhold til skovrejsning, men det grænser op til arealer, hvor skovrejsning er ønsket.

Ideer og Forslag

I maj 2022 indkaldte Kalundborg Kommune ideer og forslag til planlægningen vedrørende skovrejsning i Sæby, hvor der indkom bemærkninger, som indgår i den videre planlægning. I samme proces er der blevet afholdt et informationsmøde i Sæby, 12.maj 2022, vedrørende projektet.

Formål med tillægget

For at etablere skov ved Sæby, er det en forudsætning, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021-2032, der ændrer anvendelsen i dele af rammeområderne H2.B01, H2.B02, H2.B03 samt H2.OF02 fra kommuneplanen, som erstattes af et nyt rammeområde, H2.R01. Dette ændrer anvendelsen af området fra boligformål og offentlige formål til rekreativt formål som blandt andet skovrejsning, sø og opholdsarealer med rekreative faciliteter. Dette giver samtidigt afsæt for at aflyse en del af den gældende lokalplan 35, 'For et boligområde I den sydvestlige del af Sæby by’, og tilbageføre arealet fra byzone til landzone. Bestemmelserne i dele af lokalplanen skal ophæves og anvendelse ændres, så der kan etableres skov med fredskovpligt og arealer med rekreative faciliteter.


Området

Arealet matr.nr. 11v Sæby By, er ejet af Kalundborg Kommune. Arealet er i kommuneplan 2021-2032 udlagt til boligformål i byzone. Mod nord grænser arealet op til Sæby-Hallenslev Friskoles boldbaner (Kommunalt areal) og til boligområder med villaveje. Mod øst ligger arealet langs hovedvejen til Høng, og mod syd grænser arealet op til åbent land med spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

På arealet findes et fredet fortidsminde (med 100 meters beskyttelseslinje) og en §3-mose.

2. Redegørelse

Rammer

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at fastsætte rammerne for skovrejsning og rekreativ anvendelse i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032. Der udlægges nyt rammeområde H2.R01 til rekreativt formål, som konsekvens heraf justeres de tilgrænsende rammeområder med uændrede bestemmelser.

Retningslinjer 

Kommuneplantillægget ændrer ingen retningslinjer i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032.

Miljøvurdering 

Administrationen har gennemført en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som har været i høring hos berørte myndigheder fra den 10. maj til den 20. maj 2022. Det er på baggrund af screeningen vurderet, at planlægningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og det udløser derfor ikke krav om en miljørapport. De indkomne bemærkninger er håndteret i screening og planforslag.

3. Retningslinjer

Området er omfattet af følgende retningslinjer i Kommuneplan 2021-2032:

Økologiske forbindelser 

Dele af planområdet er omfattet af retningslinjerne for økologiske forbindelser. Udpegningen og de tilhørende retningslinjer gælder fortsat for det nye område til skovrejsning.

Naturbeskyttelse

Dele af planområdet er omfattet af retningslinjer for naturbeskyttelse. Udpegningen og de tilhørende retningslinjer gælder fortsat for det nye område til skovrejsning.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

H2.B01 - Sæby
H2.B03 - Sæby
H2.OF02 - Sæby
H2.B02 - Sæby