Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for større solcelleanlæg ved Egemarke Gods, Havnsø.

1. Indledning

Baggrund 

Egemarke Gods ønsker at etablere en solcellepark nord for Egemarke Gods ved Havnsø. Solcelleparken forventes at få en samlet størrelse på ca. 100 ha. 

Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 giver med en række retningslinjer og principper afsæt til at planlægge nærmere for solcelleanlæg i det åbne land.  

For at gennemføre projektet på Egemarke Gods ved Havnsø, er det en forudsætning, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger et anlægsområde til formålet, samt en lokalplan.  

Kalundborg Kommune har en klima- og energiplan, der gælder for kommunen som geografisk enhed og som danner grundlag for klimaindsatsen. Kalundborg Kommune arbejder herunder blandt andet for at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra kommunen som helhed. 

Anlægget forventes en maksimal funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse, iht. bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme. 

  

Relation til Kommunalbestyrelsens mål  

En væsentlig del af den globale opvarmning skyldes menneskelig aktivitet, ikke mindst energiproduktion. Fossile brændsler skal udfases, hvis de internationale og nationale mål for at undgå alvorlige klimaforandringer skal nås.  

Vedvarende energi fra solcelleanlæg kan, til forskel fra fossile brændsler forsyne os med energi, så længe solen skinner. Produktionen af den vedvarende energi udleder ikke CO2 til atmosfæren.  

I Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi sættes der fokus på klima og energi. Ved at opstille mål og retningslinjer for solceller på terræn bidrager kommuneplanen til at skabe mulighed for en CO2 neutral energiproduktion. 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

  • solcelle- og solfangeranlæg bidrager til at nedbringe udledningen af drivhusgasser for Kalundborg kommune. 
  • placeringen af solcelle- og solfangeranlæg understøtter det langsigtede helhedsperspektiv i klima- og energiplanlægningen 
  • sikre en hensigtsmæssig placering af større solcelle- og solfangeranlæg i forhold til landskab, natur og kulturmiljøer 
  • større solcelle- og solfangeranlæg udgør en væsentlig del af kommunens samlede bidrag af solenergi 

Formål med tillægget 

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge nyt rammeområde til Teknisk anlæg med henblik på at etablere solcelleanlæg i det åbne land.  

Status i forhold til eksisterende retningslinjer i hovedstruktur og eksisterende rammebestemmelse  

Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 indeholder en redegørelse og retningslinjer for etablering af større solcelleanlæg i det åbne land.  

Disse retningslinjer skal indarbejdes i Egemarkes projektområdet af hensyn til naturen, lokalsamfundet og landskabet.  

 

Ideer og forslag 

I perioden 11. marts til 8. april 2022 har Kalundborg Kommune indkaldt til ideer og forslag for projektet vedr. solcelleanlæg ved Egemarke Gods, Havnsø. De indkommende bemærkninger har ikke givet anledning til til at ændre projektet, idet disse er indarbejdet som fokuspunkter i planlægningen. 

Området 

Rammeområdet hører under Egemarke Gods og er beliggende i landzone på del af matr.nr. 3a, 3cv og 3cx, Egemarke Hgd., Føllenslev. Nærområdet er karakteriseret som et stort og relativt åbent landbrugslandskab på flad til bølget moræne. Landskabet ligger mellem Egemarke Gods og udkanten af Havnsø by og sommerhusområde. 

Miljøvurdering 

Etablering af konkrete, større solcelleanlæg vil forudsætte, at der udarbejdes kommuneplantillæg, som udpeger rammeområde for ”Teknisk anlæg – Større solcelleanlæg i det åbne land”, samt at der gennemføres en lokalplanlægning. I den forbindelse vil der blive gennemført miljøscreening. 

Når der udarbejdes et kommuneplantillæg, skal der laves en vurdering af miljøpåvirkningen af området. Miljøvurderingens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af lokalplanen, med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. 

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport). I lovbekendtgørelsen er det på bilag 1 og 2 defineret, hvilke bygge- og anlægsarbejder, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Det er på baggrund af screeningen, er det  vurderet, at planlægningen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og det udløser derfor ikke krav om en miljørapport. 

 


2. Redegørelse 

Rammer 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at fastsætte rammerne til Lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemarke Gods, Havnsø.  

Retningslinjer 

Området ændrer ingen retningslinjer i Kommuneplan 2021-2032.

Landskab

Rammeområde S6.T05 er omfattet af udpegninger som større sammenhængende landskaber og økologiske forbindelser i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032.  Afgrænsning af rammeområdet mod nordøst er fremkommet med afsæt i hensynet til naturen, de udpegede økologiske forbindelser, det nærtliggende sommerhusområde i Havnsø samt respektafstanden til nabokommunens udpegning for bevaringsværdige landskaber. Supplerende redegørelse og visualisering for anlæggets placering i større sammenhængende landskab er vedlagt som bilag til dette tillæg. 

Kystnærhedszonen 

Rammeområde S6.T05 er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en statslig planlægningszone, der udgøres af alle arealer i landzone og sommerhusområder i en afstand af tre km fra kysten. 

I henhold til Planlovens § 5b for planlægningen i kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 

Som udgangspunkt gælder det, at de åbne kystområder i kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Afvigelse fra hovedreglen kan ske, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering, og udviklingen foregår væk fra kysten. Tekniske anlæg skal placeres i tilknytning til eksisterende byzone, bebyggelse eller tekniske anlæg. 

Følgende forhold indgår som planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering: 

Klima 

Kalundborg Kommune medvirker i projektet DK2020 (et partnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner) som er et samarbejde om at udvikle lokale klimahandleplaner. Her skal arbejdes ud fra Parisaftalens målsætninger og med samme standard for klimatilpasningsplanlægning som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer.  

Kalundborg Kommune har en klima- og energiplan, der gælder for kommunen som geografisk enhed og som danner grundlag for klimaindsatsen. Kalundborg Kommune arbejder herunder blandt andet for at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra kommunen som helhed. 

Etableringen af solcelleanlægget på den udvalgte placering ligger i forlængelse af klima- og energiplan, da solcelleanlægget energiproduktion får væsentlig betydning for den lokale nedsættelse af CO2-udslip. Den valgte placering af solcelleanlægget vil medvirke til at reducere den negative klimapåvirkning. 

Visuelle hensyn og synlighed 

Set fra kysten vil lokalplanområdet, overordnet set ikke være synligt på grund placeringen i et bølget terræn bag det brede Havnsø by- og sommerhusområde. 

Samlet set vurderes det på baggrund af besigtigelse og ud fra visualiseringer af anlægget med tilhørende afskærmende beplantning, at der ikke være en visuel påvirkning af kystlandskabet.  
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at anlægget vil blive omkranset af læhegn, hvis primære formål er at skjule anlægget udefra. 

Set fra afstande på 200-600 meter vil anlægget kun punktvis være synligt. Hvor anlægget er synligt, vil det blive oplevet mellem levende hegn eller delvist skjult bag terræn.  
Ved færden langs sti-forbindelsen og vejen, der løber igennem lokalplanområdet, vil oplevelsen af landskabet være punktvis forandret. Hvor der før var kig over de åbne marker, vil der nu være afskærmet for udsigt af solenergianlægget. 

Når de levende hegn er vokset til, vil de afskærme og dermed reducere oplevelsen af anlægget i landskabet yderligere. Da der allerede findes en del eksisterende levende hegn i forvejen, vil de nye levende hegn ikke ændrer på landskabets overordnede strukturer. 

God udnyttelse af sol-ressourcen 

Området omkring Egemarke har en højere indstråling af solenergi samt en lavere nedbørsmængde i forhold til andre steder i landet. 

Dette er navnlig gældende i området fra Samsø og videre ned langs Vestsjællands kyster. Antallet af solskinstimer ved Egemarke ligger ifølge DMI’s statistikker på mellem 1800-2050 timer pr. år, med et gennemsnit på 1.820 i perioden 2011-2021. Dette er væsentligt over landsgennemsnittet, som ligger på 1.560 solskinstimer pr. år. 

Indstrålingen i det konkrete område ligger således ca. 5-10% over gennemsnittet for Danmark som helhed, og placeringen af solcelleanlægget giver dermed en særlig god udnyttelse af solressourcen. Antallet af solskinstimer overgås kun af andre kystnære områder som Skagen, Samsø, Gedser og dele af Bornholm. 

Samlet vurdering i forhold til anlæggets placering i kystnærhedszonen 

Solcelleparken vil ikke være synligt fra den nordlige kyst og eksisterende beplantning og terræn forhold vil reducere indblikket i stor udstrækning. 

Kalundborg Kommune vurderer at planlægningen gennemføres i respekt for kystnærhedszonen, hvor de åbne kyststrækninger bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk. Det oplever Kalundborg Kommune er overholdt ved den planlagte placering og udformning, samt forudsætning om etablering af afskærmende beplantning. 

Solcelleanlægget vil ikke påvirke oplevelsen af kystnærhedszonen væsentligt. 

 

3. Retningslinjer

Området er omfattet af følgende retningslinjer fra Kalundborg Kommuneplan 2021-2032:

​Større solcelleanlæg i det åbne land​

I Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 er der fastlagt retningslinjer for større solcelleanlæg i det åbne land. 

Projektområdet, som dette kommuneplantillæg omhandler, fastlægges til kommuneplanens område for solenergianlæg. 

Større sammenhængende landskab 

Området er i retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 udpeget som større sammenhængende landskab. Udpegningen og de tilhørende retningslinjer gælder fortsat for det nye område til solcellepark.

Kystnærhedszone 

Området er i retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 udpeget som kystnærhedszonen. Udpegningen og de tilhørende retningslinjer gælder fortsat for det nye område til solcellepark. 

Økologisk forbindelse 

Dele af planområdet er i retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 udpeget som økologisk forbindelse. Udpegningen og de tilhørende retningslinjer gælder fortsat for det nye område til solcellepark.

Skovrejsning 

Området er i retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 udpeget til skovrejsning positiv. Når det tekniske anlæg nedlægges efter ca. 30 års drift, skal muligheden for skovrejsning på arealet tages op til fornyet revision.   

 

Følgende nyt rammeområde bliver udlagt i tillægget:

S6.T05 - Svebølle Landområde