K06.E03 - Kalundborg syd

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K06.E03

 • Plannavn

  Kalundborg syd

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Butikker med særligt pladskrævende varer, Let industri og håndværk, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration. Desuden mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan etableres op til 5.000 bruttoetagemeter butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3.000 bruttoetagemeter. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Ved fornyelser skal der tages hensyn i forhold til den tilgrænsende boligbebyggelse.

 • Friarealer og beplantning

  Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres plantebælter mod eksisterende boligbebyggelse.

 • Miljøforhold

  Virksomheder i miljøklasse 1 - 4. Mod tilgrænsende boligområde skal der om nødvendigt støjskærmes. Ved erhvervsområder forbeholdt til produktionserhverv er der fastlagt en opmærksomhedszone på 300-500 m. jf. kort 1.1.9.a. Inden for denne zone må der ikke lokalplanlægges for forureningsfølsom anvendelse uden, der er foretaget en konkret vurdering om behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes fortsatte drift- og udviklingsmuligheder.

K06.E03