K05.E01 - Kalundborg øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K05.E01

 • Plannavn

  Kalundborg øst

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Butikker med særligt pladskrævende varer, Transport- og logistikvirksomheder, Let industri og håndværk, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  50% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Lettere erhverv herunder serviceerhverv, lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed med tilhørende administration. Desuden butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Der kan etableres op til 10.000 bruttoetagemeter butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 3000 bruttoetagemeter. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Maks. bygningshøjde er 8.5 m. Mulighed for større højde jf. de generelle rammebestemmelser, dog ikke inden for 300 m fra Tømmerup Kirke.

 • Friarealer og beplantning

  Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Der skal etableres plantebælter mod veje og langs naboskel.

 • Miljøforhold

  Der skal udlægges et 20 m bredt beplantningsbælte langs Holbækvej, Hovvejen og jernbanen, hvorved erhvervsområdet indrammes. Beplantningsbæltet skal udgøres af spredte øer med træer og buske, hvilket sikrer, at beplantningsbæltet ikke bliver massivt og lukker for indsyn til erhvervsområdet. Langs veje skal der udlægges grønne rabatter. Det anbefales, at de grønne rabatter får et naturpræg ved enten at fungere som overdrev eller LAR-grøfter (Lokal Anvendelse/afledning af Vand). Derudover skal rabatterne være bredde nok til, at cykel- og gangstier kan udformes i eget trace, evt. med let slyngede forløb, som skaber en mere varierende og oplevelsesrig rute. De bløde bakker, som udgør det naturlige terræn, skal bevares bedst muligt - også på den enkelte byggegrund. I naturlige terrænlavninger kan der eventuelt friholdes areal til etablering af regnvandsbassiner.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal udlægges en servicevej langs jernbanen i områdets sydlige ende. Servicevejen skal benyttes til at betjene hhv. jernbanen og en pumpestation og tjener samtidig som sti. Stien kan med fordel fortsættes til Hovvejen, hvor der er en eksisterende cykelsti. Der skal udlægges cykel- og gangsti fra rundkørslen ved Kåstrupvej, langs en planlagt vej til den nye station. Cykel- og gangstien skal løbe ud til rundkørslen ved Hovvejen/Holbækvej enten langs Holbækvej eller Stejlhøj. En mindre del af området indeholder jernbanetracé. Langs denne kan der gælde deklarationslinjer, som skal respekteres

K05.E01