Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods

Tillæg nr. 5 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods.

Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg ved Kragerup Gods.


1. Indledning

Baggrund
På baggrund af en anmodning fra en privat virksomhed, der ønsker at etablere et power-to-x brintanlæg (PtX-anlæg) i nærhed til vindmøllerne ved Kragerup Gods ved Nykøbingvej nr. 58, 4291 Ruds Vedby, har Kommunalbestyrelsen besluttet at igangsætte planarbejdet for hhv. kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 5 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 582 for teknisk anlæg i form af et PtX-anlæg for at sikre overensstemmelse mellem Kalundborg Kommuneplan 2021 – 2032 og den detaljerede planlægning.

Virksomheden ønsker at etablere et PtX-anlæg, som fremstiller brint ud fra energi genereret af vedvarende energikilder, eksempelvis fra overskudsstrøm fra vindmøller. I tilknytning til det planlagte PtX-anlæg ligger seks eksisterende vindmøller, som vil levere strøm til anlægget.

Med vedtagelsen af Tillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 582 muliggøres den ønskede anvendelse til teknisk anlæg, her i form af et PtX-anlæg.

Formål
Kommuneplantillæg nr. 5 har til formål at skabe det planmæssige grundlag i form af en udvidelse af den allerede eksisterende kommuneplanramme H3.T03, der udlægger området til teknisk anlæg i form af vindmølleanlæg. Rammen udvides således at denne også omfatter nærværende og omtalte mindre areal af Nykøbingvej 58, samt at den specifikke anvendelse også omfatter teknisk anlæg. Plangrundlaget vil muliggøre etableringen af et PtX-anlæg, der er placeret i nærheden af vedvarende energikilder i form af vindmøller.


2. Redegørelse

Figur 1 – Oversigt, rammeområde H3.T03 inden udvidelsen

Figur 1 – Oversigt, rammeområde H3.T03 inden udvidelsen.

Figur 2 – Oversigt, rammeområde H3.T03 efter udvidelsen

Figur 2 – Oversigt, rammeområde H3.T03 efter udvidelsen.

Figur 3 – Udsnit af rammeområde H3.T03, som viser projektområdet for PtX-anlægget

Figur 3 – Udsnit af rammeområde H3.T03, som viser projektområdet for PtX-anlægget.

Udvidelsen af rammeområdet er en del af matr. nr. 7a, beliggende Nykøbingvej nr. 58, 4291 Ruds Vedby, og udgør ca. 1,2 ha. Anvendelsen til et PtX-anlæg stemmer overens med Kalundborg Kommunes ønske om udnyttelse af energi fra vedvarende energikilder, såsom overskudsenergi fra vindmøller og dermed også ind i den bæredygtige og grønne dagsorden.

Lokalplanen sikrer, at de store træer i det sydvestlige hjørne af området og beplantningsbælterne langs den eksisterende grusvej mod syd og mod Nykøbingvej bevares og suppleres med yderligere beplantning mhp. at mindske indblik til anlægget og for at sikre og styrke de økologiske forbindelser samt understøtte områdets placering i det åbne land. Det tekniske anlæg vurderes ikke at ville være mere omfattende end den nuværende og hidtidige gårdbebyggelse.

Grønt Danmarkskort
En del af det østlige planområde er omfattet af Grønt Danmarkskort – Økologiske forbindelser. Derfor fastsættes der bestemmelser om, at eksisterende beplantning i dets helhed skal bevares samt suppleres med ny beplantning inden for rammeområdet, især ved beplantningsbælterne ud mod grusvejen mod syd og Nykøbingvej mod vest.

Derudover etableres der uden for ramme- og lokalplanområdet et supplerende beplantningsbælte/-remise, bestående af hjemmehørende planter og træer for at styrke den økologiske korridor. Hermed respekteres og understøttes retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan 2021 - 2032 om Grønt Danmarkskort for udpegningstyperne "Økologisk forbindelse".
Der udarbejdes en deklaration herom, som senest skal tinglyses ved anlæggets ibrugtagning.

Planlagte trafikanlæg
Dele af ramme- og lokalplanområdet mod vest ligger indenfor planlagt trafikanlæg, Landevej 602 i henhold til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032. Det kan således blive nødvendigt at flytte det tekniske anlæg, såfremt arealreservationen ønskes udnyttet.
Der udarbejdes en deklaration herom, som senest skal tinglyses ved anlæggets ibrugtagning.

Grundvands- og drikkevandsinteresser
Planområdet, som tilføjes det eksisterende planrammeområde H3.T03, ligger inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), dog uden for Nitratfølsom indvindingsområde (NFI) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det vurderes, at det tekniske anlæg i form af et PtX-anlæg ikke er en grundvandstruende virksomhed, da virksomhedens primære aktivitet er at spalte vand til ilt og brint gennem elektrolyse. Der vil være et mindre oplag af olie til vedligeholdelse af anlæggets komponenter. I forhold til olie i komponenterne vil der under selve komponenterne etableres opsamling af olie. Derudover kører der lastbiler, som afhenter containerne med brint. Lastbilerne kører på et befæstet område, hvor afvanding af overfladevand passerer olieudskiller inden videre bortledning. Overfalde-, regn og spildevand skal afledes iht. Spildevandsmyndighedens tilladelse.

Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget en screening i henhold til miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021) lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konklusionen på screeningen er at planforslagene ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Screeningen udpeger følgende fokuspunkter i planlægningen:

  • Planforslaget vedrører et mindre område i Kalundborg Kommune på ca. 1,2 ha., hvor en eksisterende landbrugsejendom ændrer anvendelse, men ikke ændrer betydende på miljø- og visuelle forhold.
  • Planområdet berører eksisterende økologisk korridor, hvorfor der etableres supplerende beplantningsbælte der forbinder eksisterende tør økologisk korridor med anden våd økologisk korridor. Omtalte beplantningsbælte etableres uden for det afgrænsede lokalplanområde. Det vurderes således at det Grønne Danmarkskort styrkes idet principperne herfor følges og udbygges.
  • Anlægget bygges i nærhed af eksisterende vindmøller, der vil fungere som energikilde til elektrolyseprocessen. Anvendelse af strøm genereret af vindmøller til produktion af brint som alternativ til fossile energikilder, bevirker en nettoreduktion af CO2, hvilket understøtter den danske klimapolitik om at reducere den samlede CO2 emission, og bidrager til den grønne omstilling.

Det vurderes samlet, på baggrund af screeningen, at gennemførelse af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Der fastsættes bestemmelser i lokalplanen, der bidrager til at sikre, at planerne ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund vurderes det samlet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet i bred forstand. Screeningsafgørelsen har været annonceret og offentligt bekendtgjort under planens høringsperiode.


3. Retningslinjer

Kommuneplantillæg nr. 5 ændrer ingen retningslinjer i Kommuneplan 2021 – 2032.


Følgende nyt rammeområde bliver udlagt i tillægget:

H3.T03 - Vindmølleområde og teknisk anlæg ved Ørslev (Kragerup)

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

H3.T03 - Vindmølleområde ved Ørslev (Kragerup)