Tillæg nr. 2 for industri i Kalundborg Øst

Forslag til Tillæg nr. 2 til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 For industri i Kalundborg Øst.

Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 581 foret industriområde i Kalundborg Øst


1. Indledning

Tillægget er udarbejdet for at muliggøre planlægningen for erhvervsformål i form af produktions- og fremstillingsvirksomheder.

Baggrund

På baggrund af en anmodning fra en privat virksomhed der ønsker at etablere produktions- og udviklingsfaciliteter i området, har Kommunalbestyrelsen besluttet at igangsætte planarbejde for hhv. kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan 581 for et Industriområde i Kalundborg Øst for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og den detaljerede planlægning. Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde K05.E10, som giver mulighed for tungere erhverv, herunder industri- og produktionsvirksomheder samt transportvirksomheder.

Virksomheden ønsker at etablere produktions- og udviklingsfaciliteter der involverer mikrobielle fermenteringsprocesser inden for planområdet. Virksomheden fremstiller og markedsfører fødevareprodukter i form af ikke-animalske mælkeproteiner.

Formål

Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er at skabe bedre vilkår for erhvervsudviklingen i Kalundborg Øst og understøtte planlægningen for specialiserede produktionsanlæg, ved at muliggøre større bygningshøjder og en mere intensiv udnyttelse af de tilgængelige erhvervsarealer. Med tillægget overføres en del af rammeområde K05.E10 til et nyt rammeområde K05.14 hvorved der fastlægges nye rammebestemmelser for området.

Området

Tillæggets afgrænsning omfatter en del af det eksisterende rammeområder K05.E10 og følger afgrænsningen af lokalplan nr. 581 for et Industriområder i Kalundborg Øst.


2. Redegørelse

Kommuneplan tillæg nr. 2 medfører følgende ændringer:

Nyt rammeområde K05.E14

Den nye afgrænsning af rammeområde K05.E14 erstatter en del af rammeområde K05.E10. Som konsekvens kan der inden for det nye rammeområde K05.E14 bygge op til 15 m i højden over for de nuværende 8,5 m. Desuden hæves bebyggelsesprocenten for området til 70 i stedet for de nugældende 50. Derudover udgår de hidtidige rammebestemmelser for etageantal og bygningsrumfang da disse bestemmelser utilsigtet kan hæmme etableringen af specialiserede produktionsanlæg.

Øvrige rammebestemmelser fra rammeområde K05.E10 videreføres til rammeområde K05.E14 uden ændringer.

Planlægningsmæssig begrundelse

Siden 2017 har det være en del af planlovens formål at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst. Hensyn til erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling skal derfor sikres i den kommunale planlægning.

Det indebærer i praksis at planlægningen blandt andet skal sikre egnede arealer til nyetablering, og/eller at videreudvikling af eksisterende virksomheder skal tilgodeses.

I den forbindelse har kommunalbestyrelsen en række konkrete mål for erhvervsudviklingen i kommunen herunder at planlægningen skal fastholde og tiltrække virksomheder via god og fleksibel offentlig service og forbedring af erhvervslivets rammebetingelser.

Tillæggets ændringerne til kommuneplanens rammebestemmelser muliggør er en mere intensiv arealudnyttelse i området. Den intensive arealudnyttelse uden begrænsninger på bygningsrumfang understøtter etableringen af kompakte og effektive produktionsfaciliteter.

Natur og miljø

Kommuneplantillægget omfatter en del af et eksisterende arealudlæg til erhverv umiddelbart nord for et større naturområde omkring Kærby Å som indeholder flere § 3-naturtyper.

Der er ikke registeret beskyttede plante- eller dyrearter inden for planområdet og den hidtidige anvendelse til intensiv markdrift medfører at planområdet ikke omfatter beskyttede naturtyper (§ 3 natur) eller rummer oplagte biotoper for beskyttede arter (Bilag IV arter).

På baggrund af planområdets karakter som landbrugsjord uden større naturmæssige kvaliteter, og det faktum at kommuneplantillæggets afgræsning respekterer den eksisterende § 3 natur, vurderes kommuneplantillægget ikke at ville medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for beskyttede dyrearter (bilag IV). 

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Da planforslagene muliggør en ændring af områdets anvendelse og arealudnyttelse vil der naturligt være påvirkninger i forhold til status quo. Det vurderes dog, at der er tale om mindre væsentlige påvirkninger, som kan afhjælpes gennem en nærmere planlægning og relevante tilladelser fra andre myndigheder.

Konklusionen på screeningen er, at planforslagene ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Screeningen udpeger følgende særlige fokuspunkter i planlægningen:

  • Kulturarv og arkæologiske forhold (Kirkeindsigt)
  • Klimatilpasning (sikring mod havvandsstigning)

3. Retningslinjer

Tillægget omfatter ikke ændringer til gældende retningslinjer i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032


Følgende nyt rammeområde bliver udlagt i tillægget:

K05.E10 - Kalundborg øst
K05.E14 - Kalundborg øst

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

K05.E10 - Kalundborg øst